Suministros - 449458-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kościerzyna: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-449458

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Kościerzyna
Dirección postal: ul. Strzelecka 9
Localidad: Kościerzyna
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 83-400
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wysiecka-Szamocka
Correo electrónico: zp@koscierzyna.pl
Teléfono: +48 586865980
Fax: +48 586865983
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.koscierzyna.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kościerzyna

Número de referencia: ZP.271.20.2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kościerzyna oraz na i w budynkach stanowiących własność mieszkańców Gminy Kościerzyna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kościerzyna: Oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu, stacja uzdatniania wody w Wielkim Klinczu, stacja uzdatniania wody w Łubianie, stacja uzdatnienia wody w Skorzewie, stacja uzdatniania wody w Kłobuczynie, Szkoła Podstawowa w Wąglikowicach (2 instalacje), Zaprojektowanie i wykonanie 96 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kościerzyna (budynki prywatne) oraz 2 instalacji fotowoltaicznych na budynkach biurowych Urzędu Gminy w Kościerzynie (budynki A i C); Zaprojektowanie i wykonanie 102 instalacji solarnych oraz 36 instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Kościerzyna (budynki prywatne). Zamówienie będzie udzielone w częściach

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie Gminy Kościerzyna

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie polega na wykonaniu 7 instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych i oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościerzyna, w tym: instalacja fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu o mocy 40 kW/40 kWp – instalacja na gruncie, instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Skorzewie o mocy 15 kW / 15 kWp – instalacja na gruncie, instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Łubianie o mocy 15 kW / 15k Wp – instalacja na gruncie, instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Kłobuczynie o mocy 40 kW/49,6 kWp – instalacja na gruncie, instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Wielkim Klincz o mocy 40 kW / 49,6 kWp – instalacja na gruncie, instalacje fotowoltaiczne przy szkole podstawowej w Wąglikowicach o mocy 34 kW / 35,2 kWp i 40kW / 49,6 kWp – instalacje na gruncie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączone dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

UWAGA: W części dokumentacji technicznej przewidziano moduły fotowoltaiczne o mocy 250W, jednak ze względu na postęp technologiczny do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga modułów o mocy minimum 300W, przy zachowaniu łącznej mocy poszczególnych instalacji.

Ponadto projekty budowlane nie przewidują, a Zamawiający wymaga zamontowania licznika trójfazowego do dodatkowego pomiaru poszczególnych instalacji fotowoltaicznych (np. w rozdzielnicach głównych).

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane).

3. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkty równoważne zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia i przedstawić w załączniku nr 10 do SIWZ – Tabela elementów równoważnych (dotycz I części zamówienia).

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót (część 1 zamówienia), lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SIWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na prace instalacyjne / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja producenta na inwertery / Ponderación: 15 %
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/07/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.10.03.01-22-0157/17

II.2.14)Información adicional

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 23.000 zł. Szczegółowe warunki dot. wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w pkt. XVI SIWZ.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wybudowanie 96 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kościerzyna oraz 2 instalacji fotowoltaicznych na budynkach biurowych Urzędu Gminy w Kościerzynie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie Gminy Kościerzyna

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie polega na zaprojektowaniu i późniejszym wykonaniu 96 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościerzyna. Zaplanowano 96 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kW/3kWp każda. Przedmiotem tego zamówienia jest także zaprojektowanie i późniejsze wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków A i C Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, o mocy 12 kWp każda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizacje planowanych instalacji stanowi załączony Program funkcjonalno-użytkowy oraz wzór umowy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane).

3. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.

13. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na prace instalacyjne / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja producenta na inwertery / Ponderación: 15 %
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.10.03.01-22-0157/17

II.2.14)Información adicional

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 40 000 złotych. Szczegółowe warunki dot. wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w pkt. XVI SIWZ.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wybudowanie 102 instalacji solarnych oraz 36 instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Kościerzyna

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09332000 Instalación solar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie Gminy Kościerzyna

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie polega na zaprojektowaniu i późniejszym wykonaniu 102 instalacji solarnych na dachach budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościerzyna. Zaplanowano 102 instalacje solarne o mocy 4,4 kW każda. Przedmiotem tego zamówienia jest także zaprojektowanie i późniejsze wykonanie 36 instalacji wewnętrznych powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościerzyna. Zaplanowano 36 instalacji wewnętrznych pomp ciepła o mocy 1,3 kW każda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizacje planowanych instalacji stanowi załączony Program funkcjonalno-użytkowy oraz wzór umowy.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane).

3. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na wszystkie elementy składowe / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na wykonane prace instalacyjne / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.10.03.01-22-0157/17

II.2.14)Información adicional

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 38.000 złotych. Szczegółowe warunki dot. wniesienia wadium określono w pkt VIII SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w pkt XVI SIWZ.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

2) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,

W szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3).

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Dalszy ciąg z sekcji III 1.3

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).

7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 SIWZ;

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1.1. SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dalszy ciąg z sekcji III 1.3

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

4) dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3 w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego

W załączniku nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W rozdziale VI ust. 4-6 wskazano jakie dokumenty ma złożyć Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Ciąg dalszy w sekcji VI 3.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Część 1:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 30kW/kWp każda (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3do SIWZ).

Część 2:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 25 mikroinstalacji fotowoltaicznych (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

Część 3:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 instalacji solarnych (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

UWAGA!

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie

W przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,

Że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (wzór stanowi załącznik nr 9) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;

3) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Ciąg dalszy w sekcji III 1.1.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte

W oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

Z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie

Z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania oraz składania JEDZ:

Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego koscierzyna.bip.gov.pl z zakładki dotyczącej przedmiotowego postępowania, plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

Wykonawca pobiera plik JEDZ-a dołączony przez Zamawiającego (plik powinien być w formacie XML- załącznik nr 4 do SIWZ).

Po pobraniu Wykonawca przechodzi na stronę Urzędu Zamówień Publicznych https://espd.uzp.gov.pl/ gdzie importuje plik JEDZ Zamawiającego pobrany ze strony postępowania.

Po przejściu procedury na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Wykonawca pobiera wypełniony JEDZ, następnie podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą.

Uwaga! w części IV JEDZ Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” (alfa), nie wypełnia sekcji A oraz D w niniejszej części. Wykonawca składa ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ),

O którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów i przez nie podpisane.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

5) wypełnione i podpisane zestawienie rzeczowo-finansowe zadania - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego;

6) tabela elementów równoważnych – dotyczy I części zamówienia;

7) dokumenty z informacją o udzielonej gwarancji na inwertery i moduły fotowoltaiczne (dotyczy I i II części zamówienia).

. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębne niniejsze oświadczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8)

Ciąg dalszy w sekcji III 1.2 minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

2.Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

3.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminu wskazanego w art. 94 ustawy Pzp.

5.Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

7.Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

8.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9.Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Oferty zostaną otwarte w dniu 28.10.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Kościerzyna, Budynek C sala narad.. Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W rozdziale X SIWZ Zamawiający określił sposób przygotowania ofert. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia. W rozdziale VII SIWZ Zamawiający zawarł informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Dalszy ciąg z sekcji III.1.2 Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Uregulowania dotyczące ewentualnego pełnomocnictwa zostały opisane w Rozdziale X SIWZ.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

W niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

14. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym (kwalifikowanymi) podpisem (podpisami) elektronicznym (elektronicznymi) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osób) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa.

15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

16. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

17. Każdorazowo jeśli w niniejszej SIWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego koscierzyna.bip.gov.pl zwanej dalej Platformą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

Z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020