Suministros - 449493-2020

25/09/2020    S187

България-Пловдив: Машини и апарати със специфична функция

2020/S 187-449493

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет — Пловдив
Национален регистрационен номер: 000455471
Пощенски адрес: бул. „Васил Априлов“ № 15А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Електронна поща: intrel@meduniversity-plovdiv.bg
Телефон: +359 32602321
Факс: +359 32602534
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://meduniversity-plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3932-00512-2020-0015_aparati_fni
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на научно оборудване по проекти, финансирани от

II.1.2)Основен CPV код
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е доставка на научно оборудване за реализиране на проекти към фонд „Научни изследвания“ — Министерство на образованието и науката, обособено в 3 позиции:

— обособена позиция № 1 „СО2 инкубатор“,

— обособена позиция № 2 „Система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури“,

— обособена позиция № 3 „Перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

СО2 инкубатор

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг, посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на СО2 инкубатор и осигуряване на гаранционен срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обособената позиция се реализира по проект договор № КП-06-ПН33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към ФНИ, МОН.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за наблюдение и мониторинг на клетъчни култури

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг, посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури.

В предмета на поръчката е включено: доставка, инсталиране, осигуряване на гаранционен срок и гаранционно поддържане по време на гаранционния срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обособената позиция се реализира във връзка с проект договор № КП-06-ПН33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към ФНИ, МОН.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31640000 Машини и апарати със специфична функция
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг, посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране и осигуряване на гаранционен срок на перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Допълнителни предложения / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-М21/9 от 18.12.2018 г. „Ефект на митохондриалните инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лифмобластна левкемия в детската възраст“ към фонд „Научни изследвания“.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 113-273731
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020