Suministros - 449542-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Razgrad: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2020/S 187-449542

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Razgrad
Número de identificación fiscal: 000505910
Dirección postal: bul. „Beli Lom“ No. 37A
Localidad: Razgrad
Código NUTS: BG324 Разград
Código postal: 7200
País: Bulgaria
Persona de contacto: Koljo Kolev, Rositsa Boncheva i Virginiya Stankova
Correo electrónico: obstina@razgrad.bg
Teléfono: +359 84618218/+359 84618312/+359 84618173
Fax: +359 84660090
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.razgrad.bg
Dirección del perfil de comprador: http://op.razgrad.bg
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград

II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Пред-т на общ. пор-ка обхваща дейн-и по дос-ка чрез покупка на хр. про-ти, обособени в 5 поз-и:

№ 1 „Месо и месни продукти“,

№ 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти“,

№ 6 „Мляко и млеч. продукти“,

№ 8 „Хляб и хлебни продукти“,

№ 19 „Риба, преработена и консервирана“.

Хр. пр-ти са подробно описани в техн. спе-я, част от док-ята. Всеки уч-к има право да подава оф-и за 1, за няколко или за всички п-и. Макс. бр. оф-и е 5. В-лят не ограничава бр. на об. поз-и, които се възлагат на 1 изпълнител.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 482 200.52 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Хляб и хлебни продукти

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15811000 Productos a base de pan
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в техническата спецификация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейности по доставка на хранителни продукти, включени в обособената позиция, посочена по-горе, отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Договорът може да бъде променян въз основа на продължава в т. VI.3)

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд — 2016—2020“, ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 201-487938
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 238
Lote nº: 8
Denominación:

Хляб и хлебни продукти

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Кремсто“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 117668845
Dirección postal: ул. „Трети март“ № 20
Localidad: Бъзън
Código NUTS: BG323 Русе
Código postal: 7077
País: Bulgaria
Correo electrónico: kremsto@abv.bg
Teléfono: +359 896761133
Fax: +359 896761133
Dirección de internet: www.kremsto.bg
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 482 200.52 BGN
Valor total del contrato/lote: 482 200.52 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението. Видовете артикули и/или количества, посочени в ценовото предложение, относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите, включени в обществената поръчка, могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката. Количествата, посочени в техническата спецификация, респ. в ценовото предложение, приложение към проекта на договор, могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба, относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020