Suministros - 449542-2020

25/09/2020    S187

България-Разград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 187-449542

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Разград
Национален регистрационен номер: 000505910
Пощенски адрес: бул. „Бели Лом“ № 37А
Град: Разград
код NUTS: BG324 Разград
Пощенски код: 7200
Държава: България
Лице за контакт: Кольо Колев, Росица Бончева и Виргиния Станкова
Електронна поща: obstina@razgrad.bg
Телефон: +359 84618218/+359 84618312/+359 84618173
Факс: +359 84660090
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Пред-т на общ. пор-ка обхваща дейн-и по дос-ка чрез покупка на хр. про-ти, обособени в 5 поз-и:

№ 1 „Месо и месни продукти“,

№ 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти“,

№ 6 „Мляко и млеч. продукти“,

№ 8 „Хляб и хлебни продукти“,

№ 19 „Риба, преработена и консервирана“.

Хр. пр-ти са подробно описани в техн. спе-я, част от док-ята. Всеки уч-к има право да подава оф-и за 1, за няколко или за всички п-и. Макс. бр. оф-и е 5. В-лят не ограничава бр. на об. поз-и, които се възлагат на 1 изпълнител.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 482 200.52 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни продукти

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811000 Хлебни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324 Разград
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейности по доставка на хранителни продукти, включени в обособената позиция, посочена по-горе, отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Договорът може да бъде променян въз основа на продължава в т. VI.3)

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд — 2016—2020“, ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 201-487938
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 238
Обособена позиция №: 8
Наименование:

Хляб и хлебни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Кремсто“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 117668845
Пощенски адрес: ул. „Трети март“ № 20
Град: Бъзън
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7077
Държава: България
Електронна поща: kremsto@abv.bg
Телефон: +359 896761133
Факс: +359 896761133
Интернет адрес: www.kremsto.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 482 200.52 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 482 200.52 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението. Видовете артикули и/или количества, посочени в ценовото предложение, относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите, включени в обществената поръчка, могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката. Количествата, посочени в техническата спецификация, респ. в ценовото предложение, приложение към проекта на договор, могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба, относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020