Suministros - 449689-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Reactivos de laboratorio

2020/S 187-449689

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: ul. Wrocławska 1–3
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-901
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Correo electrónico: zam@5wszk.com.pl
Teléfono: +48 126308059
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.5wszk.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dzierżawa analizatora typu PCR wraz z odczynnikami do wykonywania badań genetycznych II

Número de referencia: 57/ZP/2020
II.1.2)Código CPV principal
33696500 Reactivos de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora typu PCR wraz z odczynnikami do wykonywania badań genetycznych II na zasadach określonych w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38434000 Analizadores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora typu PCR wraz z odczynnikami do wykonywania badań genetycznych II na zasadach określonych w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin realizacji dostaw odczynników / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W związku z faktem, że sprzęt i materiały do niego przeznaczone są w części na walkę ze skutkami COVID 19, a także w obecnej sytuacji rynkowej (zwiększone zapotrzebowanie) i panującymi okolicznościami epidemiologicznymi, istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia i zawarcia umowy. Ponadto jest to zamówienie powtórzone, poprzednie postępowanie zostało unieważnione.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-392315
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dzierżawa analizatora typu PCR wraz z odczynnikami do wykonywania badań genetycznych II

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.0.1843), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w dziale VI tej ustawy (art. 179–198 g).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020