Suministros - 449691-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Gasolina sin plomo

2020/S 187-449691

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Dirección postal: ul. Nowy Świat 6/12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-400
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Juszczyńska
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@arp.pl
Teléfono: +48 226953600
Fax: +48 226953699
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.arp.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa paliw dla ARP S.A.

II.1.2)Código CPV principal
09132100 Gasolina sin plomo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 620 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39831500 Productos de limpieza para coches
09211000 Aceites lubricantes y agentes lubricantes
50112300 Servicios de lavado de automóviles y similares
09134220 Combustible para motores diésel (EN 590)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż przez wykonawcę na rzecz zamawiającego paliw płynnych do tankowania pojazdów służbowych będących w użytkowaniu ARP S.A. za pomocą dostarczonych zamawiającemu przez wykonawcę elektronicznych kart paliwowych, zwanych dalej „kartami flotowymi”;

2) bezgotówkowa sprzedaż przez wykonawcę na rzecz zamawiającego przy wykorzystaniu kart flotowych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów;

3) bezgotówkowe świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego przy wykorzystaniu kart flotowych usług mycia pojazdów służbowych;

4) realizowanie płatności bezgotówkowych za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski dla pojazdów służbowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość rabatu w % za 1 litr benzyny bezołowiowej 95, benzyny bezołowiowej 98 i oleju napędowego / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 134-328970
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa paliw dla ARP S.A.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Dirección postal: ul. Chemików 7
Localidad: Płock
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 09-411
País: Polonia
Correo electrónico: Teresa.Jarzabkowska@orlen.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 620 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 620 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

5. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020