Suministros - 449733-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Herning: Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios

2020/S 187-449733

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Herning Kommune
Número de identificación fiscal: 29 18 99 19
Dirección postal: Torvet 5
Localidad: Herning
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 7400
País: Dinamarca
Persona de contacto: Betina Houlind Kruse
Correo electrónico: betina.h.kruse@herning.dk
Teléfono: +45 96282345
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/07c6c41e-104a-40a9-aadd-3eefda992801/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vask og leje af arbejdsbeklæning til afdelingen, Sundhed & Ældre, i Herning Kommune

II.1.2)Código CPV principal
18000000 Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet vedrører vask og leje af arbejdsbeklædning til afdelingen, Sundhed og Ældre, i Herning Kommune.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 21 598 383.58 DKK
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Herning Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører vask og leje af beklædning til Herning Kommunes ca. 1 500 medarbejdere ansat i afdelingen: Sundhed & Ældre. Kontrakten løber i 4 år fra første levering. Herudover er option på 2 x 2 år.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Service / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

2 x 2 års forlængelse af kontrakten.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 020-044364
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Sundhed & Ældre

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: De Forenede Dampvaskerier A/S
Número de identificación fiscal: 16963038
Dirección postal: Kongebakken 1
Localidad: Smørum
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2765
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 23 600 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 21 598 383.58 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsproceduren, hvis:

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

6) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020