Suministros - 449739-2020

25/09/2020    S187

Polska-Gdańsk: Maszyny przemysłowe

2020/S 187-449739

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jabłoniowa 55
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski; 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska
E-mail: zut@zut.com.pl
Tel.: +48 583260100
Faks: +48 583221576
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/351297
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka gminy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Numer referencyjny: 13/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania
42960000 System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje
42961000 System sterowania i kontroli
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48151000 Komputerowy system sterujący
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
42417200 Przenośniki
42123000 Sprężarki
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające
42996200 Prasy do odpadów
42914000 Urządzenia do recyklingu
42924720 Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51540000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317000 Inne instalacje elektryczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323200 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia była dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

a) wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności projektu technologicznego;

b) roboty budowlane wynikające z zaproponowanych rozwiązań technologicznych;

c) dostawa maszyn i urządzeń;

d) modernizacja i dostosowanie istniejącego wyposażenia instalacji;

e) wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji;

f) montaż i uruchomienie;

g) integracja i uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń zmodernizowanej sortowni;

h) przeprowadzenie prób odbiorowych i końcowych;

i) szkolenie w zakresie m.in. obsługi, konserwacji, serwisowania;

j) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i powykonawczej;

k) przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej;

l) zapewnienie serwisu gwarancyjnego;

m) pakiet części zużywających się i zamiennych;

n) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta technologa wyznaczonego do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedsięwzięcie „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 realizowane w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 138-338766
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020