Suministros - 449799-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Esbjerg: Motores de encendido por chispa

2020/S 187-449799

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: DIN Forsyning A/S
Número de identificación fiscal: 32661149
Dirección postal: Ulvsundvej 1
Localidad: Esbjerg N
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6715
País: Dinamarca
Persona de contacto: Mette Skov
Correo electrónico: mesk@dinforsyning.dk
Teléfono: +45 74747222
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dinforsyning.dk
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nyt gasmotoranlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst

Número de referencia: 85410007
II.1.2)Código CPV principal
34311110 Motores de encendido por chispa
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Projektering og etablering af nyt gasmotoranlæg, herunder bl.a. gasmotor, udstødningsvekslersystem, maskinkomponenter, motorstyretavleanlæg og gaskedel med skorsten samt service for gasmotor.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 140 500.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42514320 Filtros de gas
42980000 Generadores de gas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Projektering og etablering af nyt gasmotoranlæg, herunder bl.a. gasmotor, udstødningsvekslersystem, maskinkomponenter, motorstyretavleanlæg og gaskedel med skorsten samt service for gasmotor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Garanteret el-virkningsgrad / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Teknisk kvalitet på materialer og komponenter / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Arbejdsmiljø og anlægsudformning, med hovedfokus på adgangsforhold og servicevenlighed, herunder optimal udnyttelse af eksisterende motorrum, røgvekslerrum og tavlerum / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Kortest mulig periode hvor der ikke kan leveres el til nettet / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

- Serviceaftale for gasmotor

- Lavtemperatur udstødningsveksler.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 106-255933
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Nyt gasmotoranlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Krebs A/S
Número de identificación fiscal: 39715775
Dirección postal: Industriparken 5A
Localidad: Nørager
Código NUTS: DK032 Sydjylland
Código postal: 9610
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 140 500.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Før beslutning om tildeling af aftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i den elektroniske ESPD inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er max. 6 måneder gammel på fremsendelsestidspunktet.

- Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

- Teknisk eller faglig formåen:

- Dokumentation for referencer med navn og telefonnummer på en kontaktperson i den virksomhed, arbejdet er udført for.

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. afsnit 2.1.10:

- Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naeveneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naeveneshus.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 417150000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020