Suministros - 449801-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Ballerup: Equipos de transporte y productos auxiliares

2020/S 187-449801

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Número de identificación fiscal: 16-28-71-80
Dirección postal: Lautrupbjerg 1-5
Localidad: Ballerup
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código postal: 2750
País: Dinamarca
Persona de contacto: Cecilie Juhl
Correo electrónico: fmi-sd-aam10@mil.dk
Teléfono: +45 72814219
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.fmi.dk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Levering og vedligeholdelse af polarredningsflåder

II.1.2)Código CPV principal
34000000 Equipos de transporte y productos auxiliares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Rammeaftalen omfatter levering og vedligeholdelse af polarredningsflåder med en kapacitet på 25 personer inklusiv nødvendige backup-systemer samt tilhørende tjenesteydelser, herunder eftersyn, service og vedligeholdelse. Rammeaftalen indeholder både levering af polarredningsflåder og backup-systemer samt efterfølgende eftersyn, service og vedligeholdelse af polarredningsflåder og backup-systemer samt levering af brugsdele, der indgår i eftersyn, service og vedligeholdelse samt nødpakke. Det er nødvendigt, at Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer opfylder Polar Code, hvad angår kollektive redningsmidler (redningsflåder).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34515200 Balsas inflables
34522200 Botes de salvamento
35112000 Equipo de salvamento y emergencia
50240000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con equipos navales y otros equipos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Rammeaftalen omfatter levering af polarredningsflåder med en kapacitet på 25 personer inklusiv nødvendige backup-systemer samt tilhørende tjenesteydelser, herunder eftersyn, service og vedligeholdelse.

Rammeaftalen er ikke tildelt under udbudsproceduren, idet alle indkomne tilbud var ukonditionsmæssige. FMI annullerer derfor udbuddet og overgår til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt, samt forhøje omkostningerne i udbudsprocessen uforholdsmæssigt.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 095-226304
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

I nærværende udbud modtog FMI alene ukonditionsmæssige tilbud. Tilbudsgivererne afgav tilbuddet i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav og opfyldte kravene angivet udbudslovens § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3. I overensstemmelse med udbudslovens § 61, stk. 1, nr.2, jf. stk. 4, iværksætter FMI derfor et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med tilbudsgiveren fra det forudgående udbud.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lovbkg. nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudgsivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen eller ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klage, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020