Suministros - 449835-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Ordenadores portátiles

2020/S 187-449835

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Gdański
Dirección postal: ul. Jana Bażyńskiego 8
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-309
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Redzik, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115 I piętro
Correo electrónico: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ug.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Część I – dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, część II – dostawa Komputera przenośnego typu tablet dla Instytutu Pedagogiki

Número de referencia: J711.291.1.48.2020.MR
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówień (CPV): 30213100 (komputery przenośne).

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I – dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

Część II – dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego,

zwanych dalej „sprzętem”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowy (do części I i II).

4. Zamówienie obejmuje transport i wniesienie sprzętu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 764.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I – Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część I – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk 80-309, pokój C 325.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówień (CPV): 30213100 (komputery przenośne).

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I – dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowy (do części I).

4. Zamówienie obejmuje transport i wniesienie sprzętu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: (T) Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Część I – środki Narodowego Centrum Nauki (NCN), nr umowy/decyzji 2018/29/N/HS6/02251.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II – dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część II – Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk 80-309, pokój S413.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Część II – dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowy (do części II).

4. Zamówienie obejmuje transport i wniesienie sprzętu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: (T) Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Część II – środki własne, Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 098-233600
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część I – dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Piotr Migda
Dirección postal: ul. Opaczewska 7 m. 16
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-368
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 069.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 829.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część II – dostawa komputera przenośnego typu tablet dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cortland sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Zgoda 38
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-122
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 031.71 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 935.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).

**

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

**

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy, na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

**

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

**

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2 ppkt 1–9 i pkt 3 SIWZ.

**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część I – 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100), część II – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) (rozdz. IX SIWZ).

**

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie (www.ug.edu.pl)). Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podane sąw rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24. ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1 SIWZ).

**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

**

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020