Suministros - 449844-2020

25/09/2020    S187

Polska-Łódź: Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

2020/S 187-449844

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL113
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Bojanowski
E-mail: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 426895912
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EZ.28.72.2020 Dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.72.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33128000 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na pakiety.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – wyszczególniony ilościowo i asortymentowo oraz opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: okres dostawy / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości 1 050,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Podział kwot na pakiety oraz szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 141-346338
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

EZ.28.72.2020 Dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe, ponieważ do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r., godz. 10.00) do zamawiającego nie wpłynęła żadna ważna oferta.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020