Suministros - 449860-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ostrołęka: Tomógrafos

2020/S 187-449860

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Número de identificación fiscal: Pl
Dirección postal: al. Jana Pawła II 120a
Localidad: Ostrołęka
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Código postal: 07-410
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Kraska-Romanowska
Correo electrónico: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Teléfono: +48 297652122/+48 297652110
Fax: +48 297604569
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital.ostroleka.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji zadania pn. Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”

Número de referencia: MSS-TZP-ZPP-26-22-20
II.1.2)Código CPV principal
33115000 Tomógrafos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego, zakup i dostawa zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem, zakup i dostawa biurek z fotelami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”.

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać dostawy sprzętu medycznego określonego w załączniku nr 1, do SIWZ, zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, biurek z fotelami określonymi w załączniku nr 4 do SIWZ oraz wykonać roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj określone w programie funkcjonalno użytkowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 409 488.22 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120a, 07-410 Ostrołęka.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat, żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie może być sprzętem rekondycjonowanym i nie może być wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.

1.2. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

1.3. Program funkcjonalno-użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zakresu koniecznych robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.

1.4. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”.

1.5. Oferowany sprzęt medyczny musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

1.6. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez wykonawcę.

1.7. Materiały, o których mowa w pkt 1.5, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa oraz normach, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymagania określone w załącznikach do niniejszej SIWZ.

1.8. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w pkt 1.5 i 1.6 uzyskać od zamawiającego w formie pisemnej zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając karty materiałowe.

1.9. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1.6.

1.10. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie przedmiotu zamówienia.

1.11. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:

1) wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa;

2) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego;

3) rozliczanie zadania dokonywane będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez wykonawcę. Zmiana harmonogramu wymaga zgody zamawiającego;

4) wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, kradzieżą, uszkodzeniem, zagrożeniem osób postronnych;

5) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy (...)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na tomograf komputerowy / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: jakość / Ponderación: 30 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 114-276066
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji zadania pn. „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu...

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Alteris SA
Dirección postal: ul. Ceglana 35
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 40-514
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 784 667.98 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 409 488.22 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 6 a i b – odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

8. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020