Suministros - 449867-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Electricidad

2020/S 187-449867

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Dirección postal: ul. Karowa 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-315
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Pietruszka – kierownik Działu Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Teléfono: +48 225966460
Fax: +48 228279354
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej

Número de referencia: 10/07/20
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2 w Warszawie.

Zapotrzebowanie w energię elektryczną dla dwóch układów pomiarowych wynosi 2 200 000 kWh.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 879 113.84 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2 w Warszawie.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j: Dz.U. z 2020 poz. 833), zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach oraz w Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD.

Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia o posiadaniu zawartych generalnych umów dystrybucji z OSD, do sieci których przyłączone są PPE Zamawiającego, w ramach której OSD zapewnia sprzedawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.

Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia jej dystrybucji do obiektów Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 145-356536
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: innogy Polska S.A.
Dirección postal: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-347
País: Polonia
Teléfono: +48 228213025
Dirección de internet: www.innogy.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 910 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 879 113.84 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180–197 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020