Suministros - 449873-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Equipo telefónico

2020/S 187-449873

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-909
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Chodorek
Correo electrónico: czi.wzp@mon.gov.pl
Teléfono: +48 261848159
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna skarbu państwa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych, przystawek i części do telefonów dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Número de referencia: 2613.1.2020.AC
II.1.2)Código CPV principal
32550000 Equipo telefónico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów telefonicznych, przystawek i części do telefonów niezbędnych do działalności bieżącej dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 767 769.93 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych ogólnego przeznaczenia

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32550000 Equipo telefónico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centra Informatyki na terenie Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. aparatu telefonicznego specjalnego ATS-2D z obudową elektrohermetyczną;

2. aparatu telefonicznego przemysłowego bez klawiatury;

3. aparatu telefonicznego sekretarsko-dyrektorskiego;

4. aparatu telefonicznego jednoliniowego z wyświetlaczem;

5. aparatu telefonicznego jednoliniowego z wyświetlaczem;

6. aparatu telefonicznego jednoliniowego z wyświetlaczem;

7. aparatu telefonicznego jednoliniowego z wyświetlaczem;

8. aparatu telefonicznego jednoliniowego bez wyświetlacza;

9. aparatu telefonicznego systemowego;

10. aparatu telefonicznego systemowego;

11. aparatu telefonicznego jednoliniowego bez wyświetlacza;

12. aparatu telefonicznego przemysłowego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w przedmiotowym zamówieniu w częściach 1 i 3.

Zakres i ilość przedmiotu dostawy, który może być objęty prawem opcji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy na warunkach (w szczególności cenach) i zasadach określonych w umowie.

Wysokości opłat (cennik) określa załącznik nr 1 do umowy.

Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy skorzysta z prawa opcji.

Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu dostawy, który to termin będzie liczony od daty wysłania pisemnej informacji (zamówienia) Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

W przypadku zamówień objętych prawem opcji realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Termin dostawy Wykonawca wykona nie później niż do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia), o której mowa powyżej.

Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę asortyment w zamówieniu podstawowym.

Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

Wartość ewentualnych dostaw opcjonalnych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych danego asortymentu określonych w załączniku nr 1 do umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego.

Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w czasie trwania umowy.

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) okres gwarancji (G) o wadze 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część 1 – 24 900,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych systemowych do central Alcatel

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32550000 Equipo telefónico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centra Informatyki na terenie Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. przystawki 10-klawiszowej do aparatów: A4029, A4039, A4028 IP, A4038 IP, A4068 IP;

2. przystawki 40-klawiszowej do aparatów: A4039, A4028 IP, A4038 IP, A4068 IP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) okres gwarancji (G) o wadze 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część 2 – 243,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych systemowych do central DGT

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32550000 Equipo telefónico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centra Informatyki na terenie Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. aparatu telefonicznego systemowego DGT3490LX lub równoważnego;

2. przystawki 40-klawiszowej przeznaczonej do aparatu DGT3490LX-DGT4372 plus zasilacz;

3. aparatu telefonicznego systemowego DGT3490FN lub równoważnego;

4. aparatu telefonicznego systemowego DGT3490FX lub równoważnego;

5. aparatu telefonicznego systemowego DGT3490 lub równoważnego;

6. aparatu telefonicznego systemowego DGT3490GXk lub równoważnego;

7. przystawki 40-klawiszowej do aparatów systemowych DGT3490FX;

8. przystawki 40-klawiszowej z zasilaczem przeznaczonej do współpracy z aparatami systemowymi typu DGT3490GXk i GDT4371;

9. przystawki do aparatu telefonicznego systemowego DGT typu DGT3490FNk;

10. przystawki 55-klawiszowej do aparatu DGT3490FN (DGT4373 plus zasilacz).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w przedmiotowym zamówieniu w częściach 1 i 3.

1) Zakres i ilość przedmiotu dostawy, który może być objęty prawem opcji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy na warunkach (w szczególności cenach) i zasadach określonych w umowie.

4) Wysokości opłat (cennik) określa załącznik nr 1 do umowy.

5) Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

6) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu dostawy, który to termin będzie liczony od daty wysłania pisemnej informacji (zamówienia) Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

7) W przypadku zamówień objętych prawem opcji realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

8) Termin dostawy Wykonawca wykona nie później niż do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania do Wykonawcy pisemnej informacji (zamówienia), o której mowa powyżej.

9) Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

10) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę asortyment w zamówieniu podstawowym.

11) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

12) Wartość ewentualnych dostaw opcjonalnych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych danego asortymentu określonych w załączniku nr 1 do umowy.

13) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego.

14) Warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w czasie trwania umowy.

15) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w Załączniku nr 1 do SIWZ.

16) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) okres gwarancji (G) o wadze 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część nr 3 – 30 200,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa części do aparatów telefonicznych

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32552100 Aparatos telefónicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centra Informatyki na terenie Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. sznura telefonicznego skrętnego słuchawkowego zakończonego wtykami długość 2 m;

2. wkładki słuchawkowej HDR 0976-1;

3. wkładki słuchawkowej HDR 0978-4;

4. wkładki słuchawkowej SD 152B;

5. wkładki słuchawkowej SD 150B-2;

6. kabla telefonicznego 4P4C 2M;

7. kabla telefonicznego 4P4C 4M;

8. kabla telefonicznego 4-żyłowego RJ11-RJ45 długość 3 m, płaskiego – 30 szt.;

9. sznura skręconego do słuchawek YTSAY 4-żyłowego zakończonego wtykami 4P4C (białego) 2 m;

10. sznura skręconego do słuchawek YTSAY 4-żyłowego zakończonego wtykami 4P4C (białego) 3 m;

11. sznura skręconego do słuchawek YTSAY 4-żyłowego zakończonego wtykami 4P4C (białego) 7 m;

12. sznura skręconego do słuchawek YTSAY 4-żyłowego zakończonego wtykami 4P4C (czarnego) 2 m;

13. sznura skręconego do słuchawek YTSAY 4-żyłowego zakończonego wtykami 4P4C (czarnego) 3–4,5 m.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) okres gwarancji (G) o wadze 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część 4 – 112,00 PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 065-154816
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 33/Z/2020
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych ogólnego przeznaczenia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Poltel Telecom Sp. z o.o. Sp. k.
Dirección postal: ul. Olechowska 84/2
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 92-403
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 246 443.09 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 206 561.93 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych systemowych do central Alcatel

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15/Z/2020
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa aparatów telefonicznych systemowych do central DGT

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: DGT Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Młyńska 7
Localidad: Straszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 83-010
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 037 086.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 557 530.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16/Z/2020
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa części do aparatów telefonicznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Arkus Marta Węgiel-Mandrak Artur Mandrak s.c.
Dirección postal: ul. Żelazna 32
Localidad: Zabrze
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 41-800
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 601.02 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 678.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020