Suministros - 449881-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Productos farmacéuticos

2020/S 187-449881

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Dirección postal: ul. Lwowska 60
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-301
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Teléfono: +48 178664000
Fax: +48 178664702
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital2.rzeszow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego

Número de referencia: ZP250/060/2020
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczone są w Załączniku nr 5A i 5B do SIWZ (formularze cenowe – część A i część B).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 085 851.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren województwa podkarpackiego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczone są w Załączniku nr 5A i 5B do SIWZ (formularze cenowe – część A i część B).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Uprzednio prowadzone postępowanie w tej samej sprawie ZP250/043/2020 zostało unieważnione, wyroby medyczne i preparaty do żywienia dojelitowego będące przedmiotem postępowania są niezbędne dla pacjentów, którzy są żywieni w ten sposób i muszą mieć kontynuację żywienia w warunkach domowych. Brak możliwości zachowania 35-dniowego terminu składania ofert z uwagi na zakończenie umowy z dotychczasowym Wykonawcą.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-387534
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PPHU „Specjał” Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna
Dirección postal: ul. B. Żeleńskiego 5
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-105
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 031 598.90 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 085 851.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020