Suministros - 449885-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Productos consumibles para diálisis renal

2020/S 187-449885

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dirección postal: ul. Żołnierska 18
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-561
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Stanisława Masłowska
Correo electrónico: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Teléfono: +48 895386228
Fax: +48 895386228
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wss.olsztyn.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zestawy do ciągłej i automatycznej dializy otrzewnowej – powtórka

Número de referencia: DZPZ/333/22UEPN/2020
II.1.2)Código CPV principal
33181520 Productos consumibles para diálisis renal
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do ciągłej i automatycznej dializy otrzewnowej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 492 576.35 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520 Productos consumibles para diálisis renal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do ciągłej i automatycznej dializy otrzewnowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena parametrów jakościowych / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zastosował na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp prawo opcji, w związku z przewidywaną możliwością zwiększenia zakresu zamówienia w wyniku włączenia do leczenia większej liczby pacjentów.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33181520 Productos consumibles para diálisis renal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do ciągłej i automatycznej dializy otrzewnowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena parametrów jakościowych / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zastosował na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp prawo opcji, w związku z przewidywaną możliwością zwiększenia zakresu zamówienia w wyniku włączenia do leczenia większej liczby pacjentów.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 skrócił termin składania ofert do 18 dni ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

Zamawiający w dniu 8 czerwca 2020 r. wszczął pierwotną procedurę przetargową tak, aby zachować ciągłość umów w przedmiotowym zakresie. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty w powyższym zakresie, jedna z nich podlegała odrzuceniu, natomiast druga przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione.

Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia jest znaczący dla zapewnienia działalności statutowej szpitala, a diagnostyka oraz leczenie pacjentów dializowanych ma na celu ratowanie życia i zdrowia, okres składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został skrócony.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 158-385253
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Baxter Polska Sp. z o.o.
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 959 056.35 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 081 021.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Baxter Polska Sp. z o.o.
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 533 520.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 576 201.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 21.8.2020 (art. 38 ust. 1).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@usp.gov.pl
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest Zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020