Suministros - 449887-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Combustibles

2020/S 187-449887

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dirección postal: ul. Oczapowskiego 2
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-719
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn
Correo electrónico: sylwia.niemiec@uwm.edu.pl
Teléfono: +48 895245111
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uwm.edu.pl;https://platformazakupowa.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu UWM w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych

Número de referencia: 124/2020/PN/DZP
II.1.2)Código CPV principal
09100000 Combustibles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu UWM w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 520 850.00 PLN / Oferta más elevada: 527 200.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09132100 Gasolina sin plomo
09134100 Gasoil
09133000 Gas licuado del petróleo (GLP)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Publiczne stacje paliw na terenie całego kraju.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu UWM w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: Wysokość upustu dla paliw / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Wysokość upustu dla autogazu LPG / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 094-223790
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lotos Paliwa
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 80-718
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 520 850.00 PLN / Oferta más elevada: 527 200.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020