Suministros - 449929-2020

25/09/2020    S187

Polska-Somianka: Cele strzelnicze

2020/S 187-449929

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Adres pocztowy: Nadbużańska 41, Popowo Parcele
Miejscowość: Somianka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
E-mail: os_popowo@sw.gov.pl
Tel.: +48 227827162
Faks: +48 227827160
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sw.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna służby więziennej
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej do Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie

Numer referencyjny: OSP.DKW.2232.11.2020.RM
II.1.2)Główny kod CPV
35210000 Cele strzelnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej do Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej i specyfikacjach technicznej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów i nie są wskazaniem określonego producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń niż określone w dokumentacji opisowej o parametrach nie gorszych od wymaganych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 592 850.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 055 320.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej do Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej i specyfikacjach technicznej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów i nie są wskazaniem określonego producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń niż określone w dokumentacji opisowej o parametrach nie gorszych od wymaganych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 120-291479
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Klimawent S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 220631262
Adres pocztowy: Chwaszczyńska 194
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-571
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 270 325.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 592 850.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020