Suministros - 449952-2020

25/09/2020    S187

Polska-Gdańsk: Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

2020/S 187-449952

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Wróblewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 109 I piętro
E-mail: barbara.wroblewska@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: J711.291.1.57.2020.BW
II.1.2)Główny kod CPV
30213400 Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213400-9 (centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych), 30231300-0 (monitory ekranowe).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego tj.:

1) zestawów komputerowych (komputerów stacjonarnych) – 31 szt.,

2) monitorów – 31 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę sprzętu,

2) wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Etapy dostawy i odbioru sprzętu zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pokój 304.

6. Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pokój 304.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozdział II SIWZ:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie – art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl /WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

Rozdział III SIWZ:

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213400-9 (centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych), 30231300-0 (monitory ekranowe).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego tj.:

1) zestawów komputerowych (komputerów stacjonarnych) – 31 szt.,

2) monitorów – 31 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę sprzętu,

2) wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Etapy dostawy i odbioru sprzętu zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w tabeli 1 pozycji 12 załącznika nr 1a do SIWZ. Zamawiający uzna za równoważne takie nory, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych normach, o których mowa w załączniku nr 1a. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0 % stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Rozdział IV SIWZ:

Termin realizacji umowy: do 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy uwzględnia wszystkie etapy dostawy sprzętu opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ.

Rozdział VII SIWZ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt. 3 rozdz. VII oraz rozdz. XI pkt 3 ppkt 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: (S) Wyposażenie zestawu komputerowego w stojak montażowy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: (T) Zestawy komputerowe posiadające aktualny certyfikat TCO / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-266327
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: J711.291.1.57.2020.BW
Nazwa:

Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020