Suministros - 449957-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Para, gorąca woda i podobne produkty

2020/S 187-449957

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota
Adres pocztowy: ul. Radomska 13/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Zwierzchowska
E-mail: sekretariat@dbfo-ochota.waw.pl
Tel.: +48 226590561
Faks: +48 228226886
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dbfo-ochota.waw.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla DBFO-Ochota m.st. Warszawy

Numer referencyjny: 1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09320000 Para, gorąca woda i podobne produkty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Wykaz placówek został dołączony do podpisanej umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 873 170.73 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy, w placówkach zlokalizowanych w dzielnicy Ochota. Wykaz placówek został dołączony do umowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Wykaz placówek oraz szacunkowe ilości zamawianego ciepła zostały dołączone do podpisanej umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 109-263895
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/2020
Nazwa:

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla DBFO-Ochota m.st. Warszawy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Veolia Energia Warszawa SA
Adres pocztowy: ul. Batorego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 873 170.73 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 847 470.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020