Suministros - 449970-2020

25/09/2020    S187

Hrvatska-Split: Potrošni materijal za liječenje bubrega

2020/S 187-449970

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
Nacionalni registracijski broj: 04847852112
Poštanska adresa: Kavanjinova 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Zokić, dipl. iur.
E-pošta: javna.nabava.zokic@dz-sdz.hr
Telefon: +385 21669568
Telefaks: +385 21481074
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dz-sdz.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Potrošni materijal za hemodijalizu

Referentni broj: E-VV: 4/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33181500 Potrošni materijal za liječenje bubrega
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Potrošni materijal za hemodijalizu.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 5 394 582.70 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Dialog+Evolution proizvođača „Braun“ ili jednakovrijedno

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33181500 Potrošni materijal za liječenje bubrega
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke je sjedište i ispostave Naručitelja, prema popisu lokacija u Obrascu 2. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Dialog+Evolution proizvođača „Braun„ ili jednakovrijedno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 % (10 bodova)
Cijena - Ponder: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje 4008s i 5008S proizvođača „Fresenius“ ili jednakovrijedno

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33181500 Potrošni materijal za liječenje bubrega
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke je sjedište i ispostave Naručitelja, prema popisu lokacija u Obrascu 2. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje 4008s i 5008S proizvođača „Fresenius“ ili jednakovrijedno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 % (10 bodova)
Cijena - Ponder: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 149-364867
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Medi-LAB d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 77804145433
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: lradic@medilab.hr
Telefon: +385 2356777
Telefaks: +385 2356700
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 615 064.61 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 590 421.70 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kirkomerc d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 82100281174
Poštanska adresa: Zagrebačka 145a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kirkomerc.d.o.o@zg.t-com.hr
Telefon: +385 13866150
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 868 765.60 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 804 161.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku ili putem EOJN-a RH.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH (putem sustava e-Žalba).

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

U slučaju e-Žalbe, smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN-a RH.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420., stavku 1. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za javnu nabavu
Poštanska adresa: Kavanjinova 2
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava.zokic@dz-sdz.hr
Telefon: +385 21669568
Telefaks: +385 21481074
Internetska adresa: www.dz-sdz.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2020