Suministros - 450104-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Topoľčany: Material de imaginería ecográfica, doppler y por ultrasonidos

2020/S 187-450104

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Número de identificación fiscal: 46458581
Dirección postal: Pavlovova 17
Localidad: Topoľčany
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Código postal: 955 20
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Poverená osoba verejného obstarávateľa
Correo electrónico: vo2@svetzdravia.com
Teléfono: +421 918600969
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/19650
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

USG na operačné sály

Número de referencia: SZ_TO_USGOS
II.1.2)Código CPV principal
33112000 Material de imaginería ecográfica, doppler y por ultrasonidos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:

Časť č. 1: USG na operačné sály typ č.1

Časť č. 2: USG na operačné sály typ č.2

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 91 956.33 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

USG na operačné sály typ č.1 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124120 Aparatos de ultrasonidos para diagnóstico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 1 ks USG na operačné sály typ č.1 s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vrátane min. 1 typu sondy (min. 2 typy sond kompatibilné s prístrojom), vhodného pre potreby oddelení centrálnych operačných sál. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Información adicional

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

USG na operačné sály typ č.2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124120 Aparatos de ultrasonidos para diagnóstico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 1 ks USG na operačné sály typ č.2 s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vrátane min. 1 typu sondy určenej na vyšetrovanie priamo v operačnom poli (min. 3 typy sond kompatibilné s prístrojom), vhodného pre potreby oddelení centrálnych operačných sál. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Información adicional

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 179-435512
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

USG na operačné sály typ č.1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wega - MS spol. s r.o.
Número de identificación fiscal: 30998328
Dirección postal: Pálenická 1/601
Localidad: Moravany nad Váhom
Código NUTS: SK021 Trnavský kraj
Código postal: 922 21
País: Eslovaquia
Correo electrónico: wega-ms@wega-ms.sk
Teléfono: +421 7747242
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 27 123.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

USG na operačné sály typ č.2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Wega - MS spol. s r.o.
Número de identificación fiscal: 30998328
Dirección postal: Pálenická 1/601
Localidad: Moravany nad Váhom
Código NUTS: SK021 Trnavský kraj
Código postal: 922 21
País: Eslovaquia
Correo electrónico: wega-ms@wega-ms.sk
Teléfono: +421 7747242
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 64 833.33 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020