Suministros - 450160-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Brno: Láseres

2020/S 187-450160

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Número de identificación fiscal: 68081731
Dirección postal: Královopolská 62/147
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 612 64
País: Chequia
Persona de contacto: Zoja Tesař Svobodová
Correo electrónico: zoja@isibrno.cz
Teléfono: +420 541514350
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.isibrno.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UPTAVCR
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Veřejná výzkumná instituce
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Výzkum a vývoj

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

UPT-VZ-20-07: Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím

II.1.2)Código CPV principal
38636100 Láseres
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem výběrového řízení je pořízení souboru přístrojů určených k experimentální činnosti za použití blízkého infračerveného laserového záření. Experimenty na hranici klasické a kvantové mechaniky vyžadují laserový zdroj s velmi nízkým šumem a podpůrná zařízení na modifikaci, tvarování a charakterizaci laserového svazku. Celý soubor se skládá ze šesti částí: nízkošumový vláknový laser, fázový prostorový modulátor světla, amplitudový prostorový modulátor světla, vláknový akustický modulátor intenzity, polarimetr a spektrální analyzátor.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení všech zařízení do úplného provozu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 078 073.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nízkošumový vláknový laser

Lote nº: 001
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38636100 Láseres
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno, Královopolská 62/147, 612 64

II.2.4)Descripción del contrato:

Nízkošumový vláknový laser bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl kontinuálně emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1064 n.m. Pro zamýšlenou aplikaci je klíčové, aby laser vykazoval velmi nízký šum relativní intenzity (RIN) a fáze, měl velmi dobrou dlouhodobou stabilitu výkonu a kvalitní výstupní svazek (M-faktor blízko 1). Požadujeme vláknový výstup laseru s lineární polarizací a výkonem alespoň 10W. Laser musí umožňovat tepelné a piezoelektrické ladění vlnové délky. Laser musí obsahovat řídící elektroniku.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fázový prostorový modulátor světla

Lote nº: 002
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38640000 Dispositivos de cristal líquido
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno, Královopolská 62/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Fázový prostorový modulátor světla je zařízení s kapalnými krystaly, které umožňuje tvarovat, dělit a korigovat laserový svazek s velkou přesností. Fázovou masku je možné aktualizovat s frekvencí desítek Hz. Fázový modulátor bude sloužit ke spojení optických cest 1 064 n.m. a 1 550 n.m., proto požadujeme u zařízení daný rozsah vlnových délek. Vzhledem k používaným zdrojům záření musí zařízení vydržet minimálně 5W kontinuálního výkonu. Pro zvýšení odolnosti vůči dopadajícímu záření požadujeme vodní chlazení hlavy modulátoru včetně veškerého příslušenství. Fázová maska může být ovládaná buď jako externí zobrazovací jednotka nebo připojením přes vlastní řídicí kartu (v tom případě je nezbytné dodat i DLL knihovny pro použití v našem software).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Amplitudový prostorový modulátor světla

Lote nº: 003
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38622000 Espejos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno, Královopolská 62/147, 612 64

II.2.4)Descripción del contrato:

Amplitudový prostorový modulátor světla je velmi rychlé zařízení založené na technologii MEMS. Klíčovými vlastnostmi jsou frekvence změny amplitudové masky, počet mikrozrcátek v matici a odrazivost v blízké IR oblasti. Optické chytání nanočástic ve vakuu vyžaduje adresování s frekvencí minimálně 10 kHz. Pro zamezení parazitních odrazů, které by znehodnotily výsledky experimentů, je nutná antireflexní vrstva pro oblast použití. Součástí dodávky musí být i přístup ke knihovnám DLL sloužícím k ovládání zařízení pomocí vlastního software.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vláknový akustický modulátor intenzity

Lote nº: 004
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38621000 Aparatos de fibra óptica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno, Královopolská 62/147, 612 64

II.2.4)Descripción del contrato:

Vláknový akustický modulátor intenzity slouží k velmi rychlé modulaci výkonu laserového svazku v rozsahu minimálně 10 % z celkového výkonu laseru. Frekvence modulace musí být aspoň 10 MHz, protože modulátor bude využit jako zpětnovazební jednotka pro chlazení velmi rychle kmitajících částic.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Polarimetr

Lote nº: 005
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38624000 Ayudas ópticas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno, Královopolská 62/147, 612 64

II.2.4)Descripción del contrato:

Polarimetr patří k nezbytnému vybavení experimentální laboratoře. Precizním nastavením polarizační elipsy je možné dosáhnout lineární či kruhové polarizace, optimalizovat odrazy a lomy světla v aparatuře a potlačit či zvýraznit interferenci dělených laserových svazků. Požadujeme zobrazení v režimech elipsy, Poincarého sféry a volného grafu v reálném čase s frekvencí minimálně 200 Hz. Zařízení musí pracovat v širokém rozsahu blízkého IR záření a musí být možné použít jej ve volném prostoru či zavedením optického vlákna.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Spektrální analyzátor

Lote nº: 006
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38342000 Osciloscopios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno, královopolská 62/147, 612 64

II.2.4)Descripción del contrato:

Spektrální analyzátor bude sloužit k charakterizaci spektrálních vlastností intensity laserového svazku. Přístroj musí mít frekvenční rozsah analyzovaného signálu alespoň do 3 GHz. Dále požadujeme v pásmu od 10 MHz do 100 MHz úroveň šumu DANL (displayed average noise level) typicky -160 dBm/Hz nebo menší. Minimální hodnota rozlišení šířky pásma (RBW) nesmí být větší než 1 Hz.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 124-303315
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: UPT-VZ-20-07
Lote nº: 001
Denominación:

Nízkošumový vláknový laser

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OptiXs, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 02016770
Dirección postal: Křivoklátská 37/3
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 199 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@optixs.cz
Dirección de internet: www.optixs.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 060 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 066 476.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: UPT-VZ-20-07
Lote nº: 002
Denominación:

Fázový prostorový modulátor světla

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OptiXs, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 02016770
Dirección postal: Křivoklátská 37/3
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 199 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@optixs.cz
Dirección de internet: www.optixs.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 575 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 559 852.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: UPT-VZ-20-07
Lote nº: 003
Denominación:

Amplitudový prostorový modulátor světla

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OptiXs, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 02016770
Dirección postal: Křivoklátská 37/3
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 199 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@optixs.cz
Dirección de internet: www.optixs.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 250 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 248 838.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: UPT-VZ-20-07
Lote nº: 004
Denominación:

Vláknový akustický modulátor intenzity

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OptiXs, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 02016770
Dirección postal: Křivoklátská 37/3
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 199 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@optixs.cz
Dirección de internet: www.optixs.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 90 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 60 485.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: UPT-VZ-20-07
Lote nº: 005
Denominación:

Polarimetr

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OptiXs, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 02016770
Dirección postal: Křivoklátská 37/3
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 199 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@optixs.cz
Dirección de internet: www.optixs.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 145 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 142 422.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: UPT-VZ-20-07
Lote nº: 006
Denominación:

Spektrální analyzátor

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020