Suministros - 450174-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Almelo: Software en informatiesystemen

2020/S 187-450174

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Soweco nv
Nationaal identificatienummer: 29715367
Postadres: Plesmanweg 9
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7602 PD
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik de Kroon
E-mail: H.Abels@soweco.nl
Telefoon: +31 546875678
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.soweco.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.soweco.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering implementatie en technisch beheer IT oplossing

Referentienummer: 2020-080
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren, implementeren en het technisch beheer, van een deel van het primaire applicatielandschap, voor opdrachtgever met daarin geïntegreerde functionaliteit voor productie, logistiek, financiën, HRM, salarisadministratie, CRM, cliëntvolgsysteem en projecten, zoals omschreven in het programma van eisen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000 Software-implementatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL213 Twente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almelo e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scope van de opdracht betreft de huur, levering, implementatie, technisch beheer, onderhoud en ontwikkeling van een IT oplossing die getypeerd kan worden als een volledig dan wel een zoveel als mogelijk geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit — Dienstverleningsplan / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit — Ervaring in de SW-sector / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak SROI / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344217
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering implementatie en technisch beheer IT oplossing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Afas Software bv
Nationaal identificatienummer: 31046821
Postadres: Philipsstraat 9
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3833 LC
Land: Nederland
E-mail: sales@afas.nl
Telefoon: +31 334341800
Internetadres: http://www.afas.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Egbert Gorterstraat 5
Plaats: Almelo
Postcode: 7607 GB
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-ove.zwolle@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2020