Suministros - 450185-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Ventrículo

2020/S 187-450185

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dirección postal: ul. Dębinki 7
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-952
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Łapińska
Correo electrónico: ebialko@uck.gda.pl
Teléfono: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uck.pl
Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa systemu do mechanicznego wspomagania pracy serca wraz z dzierżawą zestawów stacjonarnych urządzeń napędowych systemu do długotrwałego wspomagania pracy serca oraz mobilnych urządzeń systemu do...

Número de referencia: 4/WR/2019
II.1.2)Código CPV principal
33182230 Ventrículo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 i 7 do zaproszenia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 579 913.48 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 i 7 do zaproszenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Podstawa prawna:

Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

„4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Uzasadnienie faktyczne:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne dnia 24 października 2019 r. wszczęło postępowania przetargowego na dostawę systemu do mechanicznego wspomagania pracy serca wraz z dzierżawą zestawów stacjonarnych urządzeń napędowych systemu do długotrwałego wspomagania pracy serca oraz mobilnych urządzeń systemu do wspomagania pracy serca dla UCK. Postępowanie to zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21 października 2019 r. (nr sprawy 217/PN/2019). Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”. Do dnia upływu terminu składania ofert, tj. 26 listopada 2019 r. do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, zamawiający nie zmieniając opisu przedmiotu zamówienia ani pierwotnych warunków zamówienia podjął decyzję o odstąpieniu od procedur podstawowych i zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4).

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Agencja Handlowo-Usługowa Piotr Karczewski
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 579 913.48 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020