Suministros - 450227-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zielona Góra: Vestuario médico

2020/S 187-450227

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 159-387510)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 970773231
Dirección postal: ul. Zyty 26
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
Código postal: 65-046
País: Polonia
Persona de contacto: Paulina Hojsak
Correo electrónico: tz1@szpital.zgora.pl
Teléfono: +48 683296214
Fax: +48 683255808
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.szpital.zgo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej, roztworu do przepłukiwania i irygacji oraz zestawu ratunkowego dla Pracowni Cytostatyków

Número de referencia: TZ.372.49.2020
II.1.2)Código CPV principal
33199000 Vestuario médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej, roztworu do przepłukiwania i irygacji oraz zestawu ratunkowego dla Pracowni Cytostatyków. Zamówienie zostało podzielone na 4 części (zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2–5 do SIWZ.

Uwaga:

1. realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach;

2. w sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych;

3. ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-387510

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SIWZ – formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 2 wprowadza Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach – formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2.