Suministros - 450234-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Sistemas y servidores de información

2020/S 187-450234

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-392310)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Główny Urząd Statystyczny
Dirección postal: al. Niepodległości 208
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-925
País: Polonia
Persona de contacto: Marzena Brzychcy
Correo electrónico: m.brzychcy@stat.gov.pl
Teléfono: +48 226083600
Fax: +48 226083189
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.stat.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, ...

Número de referencia: 41/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
48800000 Sistemas y servidores de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pięciu zadań:

1) zadanie I – Wykonanie projektu technicznego systemu SIEM;

2) zadanie II – Dostawa i wdrożenie systemu SIEM;

3) zadanie III – Optymalizacja działania systemu SIEM;

4) zadanie IV – Wykonanie instruktażu;

5) zadanie V – Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu SIEM.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-392310

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Oferta musi zachować ważność do:
En lugar de:
Fecha: 23/11/2020
Léase:
Fecha: 30/11/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: