Suministros - 450252-2020

25/09/2020    S187

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne

2020/S 187-450252

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 172-413925)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ornoch
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 426895819
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EZ.28.84.2020 Postęp. o udz. zam. publi. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. o wartości powyżej 10 000 000 EUR na dostawę produktów farmaceutycznych dla WWCOiT

Numer referencyjny: EZ.28.84.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. W treści Załącznika nr 2 Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany przedmiot zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413925

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1. Tocilizumabum roztwór do wstrzykiwań 162 mg 4 amp.-strzyk. z możliwością zamiany na wstrzykiwacze opak. 60.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – formularz cenowy.

Powinno być:

1. Tocilizumabum roztwór do wstrzykiwań 162 mg 4 amp.-strzyk. opak. 60.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – formularz cenowy

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/01/2021
Powinno być:
Data: 11/01/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: