Suministros - 450253-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

2020/S 187-450253

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 162-392278)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Cyfryzacji
Adres pocztowy: ul. Królewska 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Cyfryzacji
E-mail: wzp@mc.gov.pl
Tel.: +48 222455734
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mc.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://mc.bip.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta

Numer referencyjny: BDG-WZP.263.23.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48214000 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 162-392278

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: