Suministros - 450257-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Otrębusy: Equipamiento de exposición

2020/S 187-450257

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 157-381676)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego
Dirección postal: ul. Świerkowa 2
Localidad: Otrębusy
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Código postal: 05-805
País: Polonia
Persona de contacto: zp@mazowsze.waw.pl
Correo electrónico: zp@mazowsze.waw.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mazowsze.waw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy do projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”

Número de referencia: 2020/4
II.1.2)Código CPV principal
39154000 Equipamiento de exposición
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy do projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wystawy (wszystkich elementów wystawy), zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ oraz szczegółowymi wytycznymi do realizacji i dostawy przedmiotu zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-381676

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

i. wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedną wystawę stałą o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2, w zakres której wchodziły minimum: architektura wnętrz, grafika, gabloty wystawiennicze, instalacje elektryczne, w tym oświetleniowe, stanowiska multimedialne wraz z zawartością, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN netto;

ii. wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedną instalację audiowizualną w ramach wystawy stałej, w zakres której wchodziły minimum: projekcje, projekcje z zastosowaniem mechanizmu edge-blending, ekrany dotykowe, nagłośnienie, system zarządzania multimediami i oświetleniem, o wartości minimum 4 000 000,00 PLN netto;

iii. wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedno zamówienie na wykonanie zawartości audiowizualnej, w tym interaktywnej – o wartości minimum 500 000,00 PLN netto;

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia więcej niż jednego z ww. warunków w ramach jednego zrealizowanego zamówienia.

Przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 3 lat.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

i. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe artystyczne lub techniczne, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy stałej, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN netto;

iii. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. systemów multimedialnych, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne o specjalności multimedia, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej jednego zadania związanego z dostawą i uruchomieniem systemów audiowizualnych na wystawie muzealnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto;

iv. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. aplikacji multimedialnych, posiadającą wykształcenie artystyczne oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i realizacji animacji (w tym 3D) oraz filmów dla potrzeb wystaw muzealnych.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwu lub więcej ww. funkcji.

Léase:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

i. wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedną wystawę stałą o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2, w zakres której wchodziły minimum: architektura wnętrz, grafika, gabloty wystawiennicze, instalacje elektryczne, w tym oświetleniowe, stanowiska multimedialne wraz z zawartością, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN netto;

ii. wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedną instalację audiowizualną w ramach wystawy stałej, w zakres której wchodziły minimum: projekcje, projekcje z zastosowaniem mechanizmu edge-blending, ekrany dotykowe, nagłośnienie, system zarządzania multimediami i oświetleniem, o wartości minimum 4 000 000,00 PLN netto;

iii. wykonał – w muzeum lub w innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych, bądź wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych – co najmniej jedno zamówienie na wykonanie zawartości audiowizualnej, w tym interaktywnej – o wartości minimum 500 000,00 PLN netto;

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia więcej niż jednego z ww. warunków w ramach jednego zrealizowanego zamówienia.

Przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 3 lat.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

i. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe artystyczne lub techniczne, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy stałej, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN netto,

ii. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. systemów multimedialnych, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne o specjalności multimedia, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej jednego zadania związanego z dostawą i uruchomieniem systemów audiowizualnych na wystawie muzealnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto,

iii. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. aplikacji multimedialnych, posiadającą wykształcenie artystyczne oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i realizacji animacji (w tym 3D) oraz filmów dla potrzeb wystaw muzealnych.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwu lub więcej ww. funkcji.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 15:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 13:30
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 15:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

I. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na platformie pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl) do dnia 9 października 2020 r. do godz. 15.00.

2. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

II. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2020 r., o godzinie 15.30 w siedzibie PZLPiT „Mazowsze”, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy w Wydziale Zamówień Publicznych, budynek „Wawel”.