Suministros - 450260-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-450260

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-400311)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Wrocławska
Dirección postal: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-370
País: Polonia
Persona de contacto: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. AC/BZP/242-196/2020 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Correo electrónico: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

AC/BZP/242-196/2020 Dostawa suszarko-powlekarki dla Katedry Inżynierii Bioprocesowej, Mikro i Nanoinżynierii Politechniki Wrocławskiej

Número de referencia: AC/BZP/242-196/2020
II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarko-powlekarki dla Katedry Inżynierii Bioprocesowej, Mikro i Nanoinżynierii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Krótki opis urządzenia: Aparat do suszenia i powlekania polimerami kapsułek/paletek na bazie hydrożeli.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

— Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie tego terminu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-400311

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: