Suministros - 450288-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Będzin: Lámparas y accesorios de iluminación

2020/S 187-450288

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 155-378916)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Número de identificación fiscal: PL22
Dirección postal: ul. 11 Listopada 20, pok. 115
Localidad: Będzin
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-500
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Tomasik
Correo electrónico: przetargi@um.bedzin.pl
Teléfono: +48 322679238
Fax: +48 322679134
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bedzin.pl
Dirección del perfil de comprador: https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalneg...

Número de referencia: BZP.271.34.2020
II.1.2)Código CPV principal
31520000 Lámparas y accesorios de iluminación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzina.

2. System oświetleniowy ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Będzina objętych zadaniem obejmuje 2 615 sztuk opraw oświetleniowych do demontażu i 2 595 sztuk opraw do montażu.

3. Aktualna moc zainstalowana wszystkich opraw wynosi 442,62 kW.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 155-378916

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20, 29.9.2020 o godz. 12.00 jako bezpośrednia transmisja on line, która będzie dostępna po linkiem: (http://przetargi.um.bedzin.pl/online.php) za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

2.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys. 20 000 PLN.

Léase:

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20, 8.10.2020 o godz. 12.00 jako bezpośrednia transmisja online, która będzie dostępna po linkiem: (http://przetargi.um.bedzin.pl/online.php) za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

2.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys. 20 000 PLN.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

3.2.1. wykonał minimum 1 dostawę o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto polegającą dostawie wraz z montażem nowych opraw energooszczędnych LED. Dostawa winna zostać wykonana na podstawie jednej umowy;

3.2.2. dysponuje osobą – kierownik robót – który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji (przy robotach budowlanych kierownik robót) oświetlenia ulicznego polegającej na zrealizowaniu od początku do końca jednej dostawy polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego, w które zainstalowano min. 500 punktów oświetleniowych;

3.2.3. dysponuje osobą – projektant – który posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

3.2.1. wykonał minimum 1 dostawę o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto polegającą na dostawie wraz z montażem nowych opraw energooszczędnych LED. Dostawa winna zostać wykonana na podstawie jednej umowy;

3.2.2. dysponuje osobą – kierownik robót – który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji (przy robotach budowlanych kierownik robót) oświetlenia ulicznego polegającej na zrealizowaniu od początku do końca jednej dostawy polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego, w której zainstalowano min. 500 punktów oświetleniowych;

3.2.3. dysponuje osobą – projektant – który posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika robót i projektanta.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: