Suministros - 450340-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Gasolina sin plomo

2020/S 187-450340

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 170-410903)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Rozhlas a televízia Slovenska
Número de identificación fiscal: 47232480
Dirección postal: Mlynská dolina
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Código postal: 845 45
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Tomáš Barbírik
Correo electrónico: tomas.barbirik@stv.sk
Teléfono: +421 260611102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rtvs.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS

II.1.2)Código CPV principal
09132100 Gasolina sin plomo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom plnenia je bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 170-410903

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5)
Lote nº: Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Localización del texto que se va a modificar: Kritéria nákladov (4)
En lugar de:

Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z priem. mes. maloobch. jednot. ceny v EUR bez DPH za odobratý doplnkový tovar (okrem činidla na redukciu NOx plynov) na palivovú kartu v sieti čerp. staníc uchádzača.

Relatívna váha: 2

Léase:

Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z aktuálnej maloobch. jednot. ceny v EUR bez DPH za odobratý doplnkový tovar (okrem činidla na redukciu NOx plynov) na palivovú kartu v sieti čerp. staníc uchádzača.

Relatívna váha: 2

VII.2)Otras informaciones adicionales: