Suministros - 450367-2020

25/09/2020    S187

België-Dessel: Telecommunicatiesysteem

2020/S 187-450367

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 135-331848)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belgoprocess nv
Nationaal identificatienummer: BP
Postadres: Gravenstraat 73
Plaats: Dessel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2480
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Britt Schoenmakers
E-mail: britt.schoenmakers@belgoprocess.be
Telefoon: +32 14334041
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.belgoprocess.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R.O.K. communicatiesysteem voor interventies (spreeksysteem)

Referentienummer: BRSC/EVC/COMMUNICATIESYSTEEM/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32524000 Telecommunicatiesysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 135-331848

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 22/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 30.9.2020, 14:00.

Wijziging van datum opening van de offertes naar woensdag 30.9.2020, 14:00.