Suministros - 450393-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Joensuu: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2020/S 187-450393

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 2732095-2
Dirección postal: Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs
Localidad: Joensuu
Código NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
Código postal: FI-80210
País: Finlandia
Persona de contacto: Sirpa Kuisma
Correo electrónico: hankinnat@siunsote.fi
Teléfono: +358 133308294
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.siunsote.fi
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nitriilikäsineet / Suorahankinta Covid-19

II.1.2)Código CPV principal
33000000 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tekee suorahankinnan nitriilikäsineistä Naxor Finland Oy:n kanssa ajalle 21.9.2020–31.12.2020.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 398 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Descripción del contrato:

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tekee suorahankinnan nitriilikäsineistä Naxor Finland Oy:n kanssa ajalle 21.9.2020–31.12.2020.

Tarjous on pyydetty sähköpostitse ja tarjouksesta on neuvoteltu puhelimitse Naxor Finland Oy:n edustajan kanssa.

Sopimustoimittajat eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, ja kilpailuttaminen ei ole nopeita päätöksiä vaativassa tilanteessa mahdollista. Suojaintarvikkeiden kiireellinen ja suuri tarve nykyisessä markkinatilanteessa johtaa siihen, että suojaintarvikkeiden hankintoja on välttämätöntä tehdä myös suorahankintoina.

Hankintayksikkö on tehnyt tapauskohtaisen arvioinnin ja todennut, että perusteet suorahankintaan ovat olemassa. Koronaviruspandemian (Covid-19) vuoksi henkilökohtaisen suojauksen tarvikkeita joudutaan hankkimaan aikaisemmin ennakoituja määriä huomattavasti suurempi määrä, minkä lisäksi maailmanlaajuisesti ko. tuotteissa on merkittäviä toimitusongelmia. Hankinnan kohteena ovat sairaaloiden ja terveydenhuollon toiminnan ja henkilökunnan suojaamisen kannalta kriittiset suojavarusteet, joiden hankkiminen on suorahankinnan tekohetkellä välttämätöntä yleisen edun turvaamiseksi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Sopimustoimittajat eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, ja kilpailuttaminen ei ole nopeita päätöksiä vaativassa tilanteessa mahdollista. Suojaintarvikkeiden kiireellinen ja suuri tarve nykyisessä markkinatilanteessa johtaa siihen, että suojaintarvikkeiden hankintoja on välttämätöntä tehdä myös suorahankintoina.

Hankintayksikkö on tehnyt tapauskohtaisen arvioinnin ja todennut, että perusteet suorahankintaan ovat olemassa. Koronaviruspandemian (Covid-19) vuoksi henkilökohtaisen suojauksen tarvikkeita joudutaan hankkimaan aikaisemmin ennakoituja määriä huomattavasti suurempi määrä, minkä lisäksi maailmanlaajuisesti ko. tuotteissa on merkittäviä toimitusongelmia. Hankinnan kohteena ovat sairaaloiden ja terveydenhuollon toiminnan ja henkilökunnan suojaamisen kannalta kriittiset suojavarusteet, joiden hankkiminen on suorahankinnan tekohetkellä välttämätöntä yleisen edun turvaamiseksi.

Hankintayksiköllä on oikeus tehdä suorahankinta seuraavin perustein:

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 5 luku 40 §

Hankinta täyttää hankintalain 40 §:n momentin 2 kohdassa 4 määritellyn suorahankinnan edellytykset. Suorahankinnan tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta-arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Hankinnassa on äärimmäinen kiire, koska sopimustoimittajalta ei tuotteita saada riittäviä määriä (EU-komissio on myös 18.3.2020 katsonut, että tiedonannossa mainitut periaatteet soveltuvat koronaviruksen aiheuttamassa pandemiatilanteessa).

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Denominación:

Nitriilikäsineet / Suorahankinta Covid-19

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Naxor Finland Oy
Número de identificación fiscal: FI15712799
Localidad: Espoo
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: FI-02610
País: Finlandia
Correo electrónico: myynti@wulffnaxor.fi
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 398 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote/concesión: 398 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen hankinnat@siunsote.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020