Suministros - 450417-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Configuraciones informáticas

2020/S 187-450417

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Direktsiya „Komunikatsionni i informatsionni sistemi“ — MVR
Número de identificación fiscal: 129010698
Dirección postal: ul. „Shesti septemvri“ No. 29
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Emil Todorov
Correo electrónico: etodorov.cis@mvr.bg
Teléfono: +359 29822776
Fax: +359 29885050
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mvr.bg/dcis
Dirección del perfil de comprador: http://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на компютърни конфигурации по стандарт Tempest

II.1.2)Código CPV principal
30211400 Configuraciones informáticas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на компютърни конфигурации по стандарт Tempest

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30211400 Configuraciones informáticas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „6-и септември“ № 29

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърни конфигурации по стандарт tempest, включващ периодични доставки на прогнозно количество от 385 броя конфигурации, конкретизирани в техническата спецификация.

Срокът за извършване на доставка е до 120 дни от:

— подписване на договора за първите 55 броя конфигурации,

— получаване на писмените заявки за останалите до 330 броя конфигурации.

Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка спира да тече за времето, през което оборудването, предмет на обществената поръчка е престояло при Органа по акредитиране на сигурността на АИС — ДАНС за измерване и одобрение.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

346 445,00 BGN по програми HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 и HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 123-300020

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 5290оп-398
Denominación:

Доставка на компютърни конфигурации по стандарт Tempest

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
24/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Обединение „ББС Технолоджи“
Número de identificación fiscal: 177363339
Dirección postal: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1582
País: Bulgaria
Correo electrónico: s.dimitrov@syscom.bg
Teléfono: +359 876413892
Fax: +359 2879665424
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Сиском Инженеринг“ ЕАД
Número de identificación fiscal: 204352894
Dirección postal: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1582
País: Bulgaria
Correo electrónico: s.dimitrov@syscom.bg
Teléfono: +359 29022880
Fax: +359 28706115
Dirección de internet: https://syscom.bg
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „БГ Темпест Технолъджи“ ООД
Número de identificación fiscal: 204979676
Dirección postal: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1582
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@bgtempest.bg
Teléfono: +359 896778784
Fax: +359 896778784
Dirección de internet: http://www.bgtempest.bg
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Блуспейс Технолоджи СРЛ
Número de identificación fiscal: 028627965
Dirección postal: ул. Шосе Котрочени № 27, ап. 1
Localidad: Букурещ
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030837
País: Rumania
Correo electrónico: office@bstech.ro
Teléfono: +40 216746047
Fax: +40 213145811
Dirección de internet: https://bstech.ro
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 2 425 115.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

В раздел V.2.3) на обявлението при изписване на националния регистрационен номер на Блуспейс Технолоджи СРЛ е добавена отпред цифрата 0 поради обстоятелството, че форматът на обявлението не допуска въвеждане на номер с 8 цифри. ЕИК на Блуспейс Технолоджи СРЛ е 28627965.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
30211400 Configuraciones informáticas
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „6-и септември“ № 29

VII.1.4)Descripción del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърни конфигурации по стандарт Tempest, включващ периодични доставки на прогнозно количество от 385 броя конфигурации, конкретизирани в техническата спецификация.

Срокът за извършване на доставка е до 120 дни от:

— подписване на договора за първите 55 броя конфигурации,

— получаване на писмените заявки за останалите до 330 броя конфигурации.

Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка спира да тече за времето, през което оборудването, предмет на обществената поръчка, е престояло при Органа по акредитиране на сигурността на АИС — ДАНС за измерване и одобрение.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 425 115.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Обединение „ББС Технолоджи“
Número de identificación fiscal: 177363339
Dirección postal: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1582
País: Bulgaria
Correo electrónico: s.dimitrov@syscom.bg
Teléfono: +359 876413892
Fax: +359 2879665424
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Сиском Инженеринг“ ЕАД
Número de identificación fiscal: 204352894
Dirección postal: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1582
País: Bulgaria
Correo electrónico: s.dimitrov@syscom.bg
Teléfono: +359 29022880
Fax: +359 28706115
Dirección de internet: https://syscom.bg
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „БГ Темпест Технолъджи“ ООД
Número de identificación fiscal: 204979676
Dirección postal: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1582
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@bgtempest.bg
Teléfono: +359 896778784
Fax: +359 896778784
Dirección de internet: http://www.bgtempest.bg
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Блуспейс Технолоджи СРЛ
Número de identificación fiscal: 028627965
Dirección postal: ул. Шосе Котрочени № 27, ап. 1
Localidad: Букурещ
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030837
País: Rumania
Correo electrónico: office@bstech.ro
Teléfono: +40 216746047
Fax: +40 213145811
Dirección de internet: https://bstech.ro
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Удължаване срока за изпълнение на една от доставките по договора — до 23.10.2020 г.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Възникнал проблем при снабдяване с компонент на конфигурациите.

Предвид създалата се ситуация изпълнителят, в писмо, вх. № 529000-3737/18.08.2020 г., прави предложение за удължаване на срока на изпълнение на конкретната доставка по договора.

С оглед описаната фактическа обстановка и събраните документи няма правна пречка за изменение на договора за обществена поръчка.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 2 425 115.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 425 115.00 BGN