Servicios - 450624-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Servicios de limpieza y eliminación de nieve

2020/S 187-450624

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Número de identificación fiscal: 5840900085
Dirección postal: ul. Partyzantów 36
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-254
País: Polonia
Persona de contacto: Sławomir Piotrowski
Correo electrónico: slawomir.piotrowski@gdansk.gda.pl
Teléfono: +48 585244625
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gzdiz.gda.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.gzdiz.gda.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska – II zakresy

Número de referencia: 43/B/PC/2020
II.1.2)Código CPV principal
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska – II zakresy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Descripción del contrato:

Utrzymanie zimowe dróg rejon Ujeścisko, Chełm, Orunia, Olszynka, Stogi, Sobieszewo.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Cena brutto oferty / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Cena jednostkowa netto za 1 godzinę utrzymania stanu niepełnej gotowości zimowej / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Cena jednostkowa netto za usuwanie skutków zimy lekkiej na 100 m/kw / dobę przy użyciu chlorku sodu bez odpłużania / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa pługoposypywarka podczas utrzymania stanu niepełnej gotowości / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/11/2020
Fin: 15/05/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie do 100 % zakresu ilościowego usług lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy na kolejny sezon zimowy z zastrzeżeniem okresu obowiązywania od 15 października do 15 maja następnego roku. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, jednak nie później niż do dnia 30 września 2021 r. z terminem rozpoczęcia realizacji nie szybszym niż 2 tygodnie od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Descripción del contrato:

Utrzymanie zimowe dróg rejon Osowa, Oliwa, Przymorze, Zaspa, Wrzeszcz, Brętowo, Suchanino, Matarnia, Piecki-Migowo

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Cena brutto oferty / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Cena jednostkowa netto za 1 godzinę utrzymania stanu niepełnej gotowości zimowej / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Cena jednostkowa netto za usuwanie skutków zimy lekkiej na 100 m/kw / dobę przy użyciu chlorku sodu bez odpłużania / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa pługoposypywarka podczas utrzymania stanu niepełnej gotowości / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/11/2020
Fin: 15/05/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie do 100 % zakresu ilościowego usług lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy na kolejny sezon zimowy z zastrzeżeniem okresu obowiązywania od 15 października do 15 maja następnego roku. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, jednak nie później niż do dnia 30 września 2021 r. z terminem rozpoczęcia realizacji nie szybszym niż 2 tygodnie od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”).

Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV może ograniczyć się do sekcji alfa. Zatem w przypadku, gdy Wykonawca w części IV wybierze odpowiedź „tak”, nie musi on wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącego kryteriów kwalifikacji.

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych od podmiotów zagranicznych

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1 ppkt 2.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi o charakterze ciągłym lub okresowym przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy (tj. od października do maja) z zakresu utrzymania zimowego jezdni dróg w infrastrukturze drogowej miejskiej na powierzchni nie mniejszej niż:

— dla zakresu I – 1 900 000 m2,

— dla zakresu II – 1 700 000 m2.

Uwaga:

wykazana przez Wykonawcę powierzchnia może być sumą powierzchni z kilku zadań/zleceń/umów, jednak powierzchnia wynikająca z każdego wskazanego zadania nie może być efektem sumowania wynikającym z częstotliwości świadczonych usług.

W przypadku złożenia oferty na dwa zakresy – ilość wymaganej powierzchni musi być sumą powierzchni dla dwóch zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek;

2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: sprzętem do zwalczania skutków zimy oraz sprzętem pomocniczym w ilościach zapewniających realizację usługi na powierzchni dróg objętych zamówieniem, w ilościach nie mniejszych niż:

— dla zakresu I: pługoposypywarki – 20 szt., w tym 4 szt. wyposażone w zraszacze solanką, pługoposypywarki lub samochody uzbrojone w pługi odśnieżne (niezależnie od pługoposypywarek wskazanych wcześniej) – 8 szt., odśnieżarka (pług wirnikowy) – 1 szt., ładowarki hydrauliczne samobieżne – 2 szt., samochód dostawczy z obsadą dwuosobową każdy – 1 szt., wytwornica (wytwornice) solanki (roztworu wodnego chlorku sodu) o wydajności zapewniającej możliwość napełnienia roztworem jednorazowo zbiorników w pojazdach o łącznej pojemności 10 tyś. itrów lub wytwornica solanki o niższej wydajności lecz wyposażona w zbiornik na magazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 tyś. litrów – 1 szt.,

— dla zakresu II: pługoposypywarki – 20 szt., w tym 4 szt. wyposażone w zraszacze solanką, pługoposypywarki lub samochody uzbrojone w pługi odśnieżne (niezależnie od pługoposypywarek wskazanych wcześniej) – 8 szt., odśnieżarka (pług wirnikowy) – 1 szt., ładowarki hydrauliczne samobieżne – 1 szt., samochód dostawczy z obsadą dwuosobową każdy – 1 szt., wytwornica (wytwornice) solanki (roztworu wodnego chlorku sodu) o wydajności zapewniającej możliwość napełnienia roztworem jednorazowo zbiorników w pojazdach o łącznej pojemności 10 tyś. litrów lub wytwornica solanki o niższej wydajności lecz wyposażona w zbiornik na magazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 tyś. litrów – 1 szt.

W przypadku złożenia oferty na dwa zakresy – ilość wymaganego sprzętu musi być sumą sprzętu dla dwóch zakresów za wyjątkiem sprzętu wskazanego w poz. 3, tj. odśnieżarka (pług wirnikowy) w ilości 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie;

3. dysponują dwiema bazami magazynowo-warsztatowymi dla każdego z zakresów zlokalizowanymi w rejonach:

— zakres I: Gdańsk-Orunia i Gdańsk-Wrzeszcz,

— zakres II: Gdańsk-Wrzeszcz i Gdańsk-Kokoszki.

Powierzchnia każdej z baz powinna umożliwiać:

— stacjonowanie jednocześnie nie mniej niż 5 jednostek sprzętowych,

— zmagazynowanie środków do zwalczania śliskości w ilościach nie mniejszych niż 500 ton z utrzymaniem powyższego stanu w okresie trwania umowy.

Bazy powinny być wyposażone w pomieszczenie socjalne dla operatorów sprzętu, środki łączności bezprzewodowej (tj. np.: telefon, faks, e-mail) oraz sprzęt do załadunku materiałów przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej dróg.

W przypadku złożenia oferty na dwa zakresy – Wykonawca musi wykazać 3 bazy w następujących rejonach: Gdańsk-Orunia, Gdańsk-Wrzeszcz oraz Gdańsk-Kokoszki.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy pkt III.1.3

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie;

4. dysponują zapleczem warsztatowym zlokalizowanym na terenie jednej z powyższych baz terenowych o powierzchni i wyposażeniu umożliwiającym jednoczesną obsługę warsztatową co najmniej 3 jednostek sprzętowych niezależnie od pory doby i warunków atmosferycznych.

W przypadku złożenia oferty na dwa zakresy – Wykonawca może wykazać 1 zaplecze warsztatowe.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp.

Ogłoszenie wstępne – 2020/S 081-191062 z 24.4.2020.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 081-191062
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Wyspiańskiego 9A, sala nr 19 – wejście bezpośrednie od strony akademików Politechniki Gdańskiej.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wadium należy wnieść w wysokości: zakres I – 310 000,00 PLN, zakres II – 280 000,00 PLN.

2. Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski, tel. +48 585244625.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z rozdziałem 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020