Servicios - 450653-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Servicios de impresión y entrega

2020/S 187-450653

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Autoritatea Rutieră Română
Número de identificación fiscal: 12059648
Dirección postal: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Persona de contacto: Constanța Florentina Florea
Correo electrónico: achizitii@arr.ro
Teléfono: +40 213182100
Fax: +40 213122114
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.arr.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103748
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de tipărire și personalizare a certificatelor ADR

Número de referencia: 12059648202018
II.1.2)Código CPV principal
79823000 Servicios de impresión y entrega
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 48 de luni calendaristice, cu un singur operator economic, atribuind ulterior contracte subsecvente de prestare de „Servicii de tiparire si personalizare a certificatelor ADR” pentru cantitatile stabilite de catre autoritatea contractanta.

Fiecare contract subsecvent va fi incheiat pe o perioada de maximum 12 luni, in limita bugetului alocat pentru aceasta achizitie.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Termenul până la care se transmit solicitările de clarificări, este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 085 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La punctul de lucru al prestatorului si livrarea la sediul central al ARR.

II.2.4)Descripción del contrato:

— Tariful unitar al serviciilor aferente acordului-cadru va fi cel declarat in oferta financiara si nu va fi modificat pe parcursul derularii intregului acord-cadru;

— Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic;

— Contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea competitiei,

— Durata acordului-cadru este de 48 luni de la data incheierii acordului-cadru

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: se vor incheia contracte subsecvente cu perioade de valabilitate de maximum un an de zile.

Perioada 2021-2025:

— estimarea cantitatii minime pentru carduri ADR inscriptiontate – 115 000 buc./durata acord-cadru;

— estimarea cantitatii maxime pentru carduri ADR inscriptiontate – 155 000 buc./durata acord-cadru.

Perioada 2021-2022:

— estimarea cantitatii minime pentru carduri ADR inscriptionate – 25 000 buc./contract subsecvent;

— estimarea cantitatii maxime pentru carduri ADR inscriptionate – 35 000 buc./contract subsecvent.

Perioada 2022-2023:

— estimarea cantitatii minime pentru carduri ADR inscriptionate – 30 000 buc./contract subsecvent;

— estimarea cantitatii maxime pentru carduri ADR inscriptionate – 40 000 buc./contract subsecvent.

Perioada 2023-2024:

— estimarea cantitatii minime pentru carduri ADR inscriptionate – 30.000 buc/contract subsecvent;

— estimarea cantitatii maxime pentru carduri ADR inscriptionate – 40.000 buc/contract subsecvent.

Perioada 2024-2025:

— estimarea cantitatii minime pentru carduri ADR inscriptionate – 30.000 buc/contract subsecvent;

— estimarea cantitatii maxime pentru carduri ADR inscriptionate – 40.000 buc/contract subsecvent.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Se vor incheia contracte subsecvente cu perioade de valabilitate de maximum un an de zile. Durata acordului-cadru este de 48 de luni de la data incheierii acordului-cadru. Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta nr. 1.

Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Cerinta nr. 2.

Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Cerinta nr. 3.

Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Cerinta nr. 4.

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – completare.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Mihai Alecu – director general;

2. Ionel Vetu – director general adj. DJA;

3. Alin Iulian Tucmeanu – director general adj. DSRL;

4. Lucian Lambru – director DLA;

5. Mihaela Trebea – director DE;

6. Cristian Anton – director DJ;

6. Tudorel POPA – sef BECT;

7. Constanta Florentina Florea – sef SAP.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Această declarație se va prezenta odata cu DUAE de către toți operatorii economici.

Cerinta nr. 5.

Certificat de atestare fiscala privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentării documentelor. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul – in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.

Cerinta nr. 6.

Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentării documentelor. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul – in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.

Cerinta nr. 7.

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— Alte documente edificatoare, după caz.

Nota:

(a) Se va completa Documentul Unic de Achiziții European – DUAE conform art. 193 din Legea nr. 98/2016;

(b) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti;

(c) Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătură electronic extinsă bazată pe un certificate calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind senmnătura electronică;

(d) Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare;

(e) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate se face prin completarea DUAE, urmand ca documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele emise de catre ofertanti (formularele) se vor prezenta in forma originala, certificatele/documentele emise de autoritati/terti vor fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materialize susținerea acestuia, acordului de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinta nr. 1.

Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic; modalitatea de indeplinire si operatorii economici trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă faptul că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realize activitățile care fac obiectul contractului – prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului.

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European – DUAE conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul 1 în clasament după finalizarea evaluării ofertelor, documentul justificativ – certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătură electronic extinsă bazată pe un certificate calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind senmnătura electronică.

Documentele emise de catre ofertanti (formularele) se vor prezenta in forma originala, certificatele/documentele emise de autoritati/terti vor fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoane juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizată în limba română).

Persoana juridică străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul român în ţara în care furnizorul străin este rezident.

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European – DUAE conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Cerinta nr. 2.

Autorizaţie.

Operatorul economic trebuie să fie inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la data depunerii ofertei pentru „Servicii de tiparire si personalizare a certificatelor ADR”, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cerinta nr. 1 – cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri anuala de cel puțin 280 000,00 RON. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de trei ani se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Neîndeplinirea acestei cerinte atrage excluderea ofertantului de la procedura privind atribuirea contractului. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât lei în euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (2017, 2018 si 2019).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, astfel:

(a) declaratii sau extrase bancare corespunzatoare;

(b) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, alte documente;

2. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute la alin. (1), operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat;

3. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de trei ani se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta nr. 1. Experienta similara – lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii trei ani (calculati anterior termenului-limita de depunere a ofertelor). Demonstraţi că aţi mai prestat servicii de tipărire, personalizarede și livrare. Ofertantii vor prezenta unul/mai multe documente relevante (certificate constatatoare, recomandări, procese-verbale de receptie, alte documente). Documentele prezentate în acest sens vor purta mentiunea „conform cu originalul” si stampila operatorului economic. Documentele încheiate în alte limbi decât limba româna se vor prezenta în copie, însotite de traduceri autorizate în limba româna. În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de trei ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.

Proportia de subcontractare. Subcontractare.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va complata Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentele justificative sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

(a) Nicio oferta nu poate fi retrasa dupa data-limita de depunere precizata in anuntul de participare, sub sanctiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaza erorile aritmetice si remediaza viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre acesta [art. 134 alin. (10) din HG 395/2016]. Daca operatorul economic modifica oferta dupa deschidere sau nu accepta remedierea viciilor sau corectia erorilor, aceasta va fi considerata neconforma [art. 134 alin.(11) din HG 395/2016];

(b) În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, îndeplinirea cerintelor privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie îndeplinita prin cumul de grupul de asociati. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociatiei, comunicarile si platile se vor face de liderul asociatiei;

(c) În cazul în care nu se specifica în cadrul prezentei fise de date a achizitiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate în oricare din urmatoarele forme:original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

(d) Documentele emise într-o limba straina vor fi însotite de traduceri în limba româna efectuate de un traducator autorizat;

(e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire;

(f) Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. În conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Legea 98/2016, vă aducem în vedere următoarele: „Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de calificare şi selecţie prevăzute în documentele achiziţiei.” În conformitate cu prevederile art. 60 din HG 395/2016, vă aducem în vedere următoarele: „(1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. (2) Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP. (3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevăzute la alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul acestora este vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.” În conformitate cu prevederile art. 125 din HG 395/2016, vă aducem în vedere următoarele: „Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.” DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Autoritatea contractantă acceptă numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele-limita de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcţia juridică, petiții și relații internaționale
Dirección postal: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Correo electrónico: arutiera@arr.ro
Teléfono: +40 213121519
Fax: +40 213121081
Dirección de internet: www.arr.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020