Servicios - 450701-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Paks: Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica

2020/S 187-450701

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_79228174
Dirección postal: Vasút utca 1.
Localidad: Paks
Código NUTS: HU233 Tolna
Código postal: 7030
País: Hungría
Persona de contacto: Márkusné Kozma Andrea
Correo electrónico: kozbeszerzes@mvmi.hu
Teléfono: +36 306058340
Fax: +36 13280631
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mvmi.hu/
Dirección del perfil de comprador: http://www.mvmi.hu/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926632020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926632020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: gazdasági társaság
I.5)Principal actividad
Otra actividad: informatikai szolgáltatás

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT Rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok

Número de referencia: EKR000926632020
II.1.2)Código CPV principal
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. az IT rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatai ellátásához szükséges szakértői erőforrást a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás keretében a nyertes Ajánlattevő közreműködésével biztosítsa.

Ajánlattevőnek IT rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatai ellátásához szükséges szakértői erőforrást kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt a keretösszeg (nettó 273 960 000 HUF) erejéig, megrendelések alapján.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 273 960 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72246000 Servicios de consultoría en sistemas
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72221000 Servicios de consultoría en análisis empresarial
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Código NUTS: HU233 Tolna
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MVM Székház, 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1.; MVMI Zrt. 6720 Szeged, Temesvári krt. 27–29.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes Ajánlattevő feladata az MVMI Zrt. Igénymenedzsment osztály munkájának támogatása; az MVM Csoport tagvállalatainak részére végzett IT fejlesztési projektekben üzleti elemzés, rendszerszervezés végzése, IT rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatai ellátásához szükséges szakértői erőforrás biztosítása a keretmegállapodás második részeként.

Igény megvalósítása: A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő keretmegállapodás megkötését követően megrendelések (feladatkiadási lap) alapján történő igénybevétel.

Becsült mennyiségek: „

— „Professzionális (nemzetközi PMI-PBA minősítéssel rendelkező) üzleti elemző-rendszerszervező szakember: 300 szakértői nap,

— „Szenior” (üzleti elemzésben, vagy rendszerszervezésben minimum 5 éves tapasztalattal és széleskörű gyakorlattal rendelkező) üzleti elemző-rendszerszervező szakember”: 600 szakértői nap

— „Junior” (üzleti elemzésben, vagy rendszerszervezésben minimum 3 éves tapasztalattal és széleskörű gyakorlattal rendelkező) üzleti elemző-rendszerszervező szakember”: 1 500 szakértői nap.

Összesen: 2 400 szakértői nap.

Egy „szakértői nap” alatt Ajánlatkérő a 8 munkaórát érti.

A szakértői napok számára vonatkozó mennyiség csupán egy becsült mennyiség, tájékoztató jelleggel került megjelölésre. Ajánlatkérő a becsült mennyiség sem egészére vonatkozóan, sem annak meghatározott részére vonatkozóan NEM VÁLLAL lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy:

— a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 273 960 000 HUF mértékű keretösszeg jelenti,

— a tervezett legnagyobb egyedi megrendelés várható maximuma: 200 szakértői nap.

A munkavégzés nyelve a magyar. Amennyiben ajánlattevő által biztosított szakember(ek) nem beszél(nek) magyar nyelven, úgy Ajánlattevőnek tolmácsot kell biztosítania, melynek költsége Ajánlattevőt terheli.

A Feladatkiadási lapon Ajánlatkérő egy-egy projektre, fejlesztési feladatra ad megbízást az Ajánlattevőnek.

A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére (megrendelés) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.

Kizárólag az MVMI Zrt. ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződést kötni.

Nyertes Ajánlattevőre a következő fontosabb feladatok és elvárások hárulnak a támogatás során:

1.) Rendszerszervezési feladatok:

— Igényfelmérés,

— követelményelemzés,

— követelményspecifikáció készítés,

— architektúra és rendszerkapcsolat tervezés,

— tesztterv és tesztforgatókönyv készítés,

— projektvezetők szakmai támogatása, fejlesztők támogatása a követelmények értelmezésében,

— integrációs és funkcionális tesztek koordinálása.

2.) Üzleti elemzési feladatok:

— Elemzi Ajánlatkérő szoftver kialakításával kapcsolatos igényeit. Az igények meghatározásánál a hangsúly azon van, hogy mit kell a rendszernek csinálni és nem azon, hogy hogyan kell a rendszernek működnie,

— Meghatározza az üzleti problémák megoldásához szükséges IT megoldások kialakítását,

— Szisztematikus módon (megbeszélés, megfigyelés, elemzés, stb. útján) részletesen dokumentálja Ajánlatkérő szoftverrel kapcsolatos szükségleteit.

Leszállítandó főbb rendszerdokumentációk:

— Fejlesztési igényspecifikáció

— Követelményspecifikáció

— Rendszerterv

— Architektúra terv

— Tesztelési terv

Nyertes Ajánlattevőnek a feladatok elvégzése során, valamint a leszállítandó dokumentáció tekintetében az MVMI Zrt. BSZ-703 számú Megoldás fejlesztési belső szabályzatában foglaltakat kell alkalmaznia. A szabályzat kivonatát Ajánlatkérő a szerződéskötéskor bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: III.1.3) pont M.2. szakember alkalmasságra előírt 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (további min. 0 – max. 24 hó) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 273 960 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ár részletezése:

1. Professzionális üzleti elemző-rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) – súlyszám: 25

2. Szenior üzleti elemző-rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) – súlyszám: 30

3. Junior üzleti elemző-rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) – súlyszám: 25

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani (EKR űrlap). Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozó vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap).

A Kr. 13. § alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. (EKR űrlap)

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12–14. §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, és a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa) pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

A Kr. 3. § (3) bek. értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A Kbt. 69.§ (4) bek. alapján, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján AT mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)(év/ hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a részéről kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) a referencia szerinti munka mennyiségi adatait (saját teljesítés értéke a vizsgált időszak vonatkozásában), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont szerint, a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT mutassa be azt a szakembert (megnevezés, képzettség/ végzettség ismertetése, valamint szakmai tapasztalat ismertetése), akiket a teljesítésbe be kíván vonni.

Csatolandó a nyilatkozat a bemutatott szakemberről (EKR űrlap), továbbá a nyilatkozat a bemutatott szakember szakmai tapasztalatáról (EKR űrlap).

A szakember képzettségét és végzettségét a képzettséget és a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.

A szakmai tapasztalatot a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával kell igazolni, mely kiterjed a megszerzett szakmai tapasztalat ismertetésére (munkáltató megnevezése, a szakember beosztása, a projektek, ellátott feladatok bemutatása, gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), továbbá tartalmazza a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben.

Ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra csatolandó igazolások benyújtását már az ajánlat részeként is, az igazolás nyilatkozatminták közbeszerzési dokumentumokban történő mellékelésével.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek., 65. § (6)-(7) és (9) és (11) bek., a Kbt. 67. § (3) bek.-ben, Kbt. 69. § (7) és (11a) bek., a Kbt. 140. § (9) bek.-ben foglaltakra, továbbá a Kr. 21/A. § 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek.-re.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafele számított megelőző három évben (36 hónapban) a vizsgált időszak (36 hónap) alatt szerződésszerűen (rész)teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 150 szakértői napnak megfelelő rendszerszervezői és/vagy üzleti elemzői feladatok ellátására vonatkozó referenciával.

AK egy szakértői nap alatt napi 8 óra munkavégzést ért. Az alkalmassági követelményt ajánlattevő egy vagy több referencia szerződéssel is igazolhatja.

M.2. Alkalmatlan AT, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:

1 fő üzleti elemző és rendszerszervező szakembert, aki:

— aki legalább 36 hónap üzleti elemző és/vagy rendszerszervező szakmai tapasztalattal rendelkezik és

— informatikai tárgyú szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy üzleti elemző, vagy rendszerszervező tanfolyamot végzett.

A szakember szakmai tapasztalatával kapcsolatban AK rögzíti, hogy az önéletrajzban feltüntetett, időben párhuzamos projektekben szerzett szakmai tapasztalatok nem adandók össze.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei az irányadók.

Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezet szerint.

A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.

Nyertes ajánlattevő 18 hónap jótállást vállal az általa elvégzett elemzésre, rendszerszervezői feladatokra az előállított dokumentáció tartalmára.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A számlázás megrendelések alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926632020/reszletek

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A Kbt. 68.§ (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1)-(1b)-(1c), (4), (5) és (6) bek-re.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.

2. A benyújtandó iratok jegyzékét részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

3. Ajánlatok értékelése: a „legjobb ár-érték arány” szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont). Az értékelés során adható pontszámok: 0–10, Az értékelés módszere az „ár” értékelési szempont esetén fordított arányosítás, „minőségi értékelési szempont” esetén az egyenes arányosítás.

4. AK a részajánlattétel lehetőségét nem engedi meg, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem osztható gazdaságilag ésszerű módon. Műszaki szempontból a közbeszerzés tárgyaként megjelölt rendszerszervezési és elemzési feladatok egymástól nem elválasztható, egymásra épülő és egységet képző feladatokból állnak, önmagában egyik sem értelmezhető.

5. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

6. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bek., Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatokat, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

9. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

10. Rendelkezések:

— közös ajánlattétel: Kbt. 35. §

— kiegészítő tájékoztatás kérés: Kbt. 56. §

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,

— üzleti titok: Kbt. 44. §

— dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 41/A. § (1) bek. és 73. § (4)-(5) bek.,

— hiánypótlás, felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1) - (10) bek.,

— számítási hiba javítása: Kbt. 71.§ (11) bek.,

— aránytalanul alacsony ár: Kbt. 72. § (1) bek.

11. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő (AT), az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, adott esetben meghatalmazást a KD szerint, illetve az EKR rendelet 13. § (2)-(4) szerinti meghatalmazást.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

14. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

15. Külföldi adóilletőségű Nyertes AT esetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (2) bek.-re.

16. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóth Richárd (lajstromszám: 00882), Nagy Flóra (lajstromszám: 01128)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020