Servicios - 450712-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bacău: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2020/S 187-450712

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Bacău
Número de identificación fiscal: R4278337
Dirección postal: Str. Mărăşeşti nr. 6
Localidad: Bacău
Código NUTS: RO211 Bacău
Código postal: 600017
País: Rumania
Persona de contacto: Mariana Olariu
Correo electrónico: mariana.olariu@primariabacau.ro
Teléfono: +40 234581849
Fax: +40 234588757
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariabacau.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103745
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pe durata realizării investiţiei pentru proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”, cod SMIS 128427

Número de referencia: 544679
II.1.2)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Obiectul contractului – servicii de proiectare, fazele:

— documentații pentru obținere avize/acorduri;

— documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC);

— proiect tehnic de execuție (PTh);

— detalii execuţie (DE);

— caiete de sarcini (CS) pe specialități;

— documentaţie tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor (DTOE);

— plan de securitate şi sănătate în muncă;

— asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe toată perioada de realizare a obiectivului;

— documentaţia As-built.

Pentru obiectivul de investiții: Achiziţia de servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pe durata realizării investiţiei pentru proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta in municipiul Bacau”, cod SMIS 128427.

Valoarea estimata pentru servicii: 2 272 609,14 RON, din care:

— 2 056 170,18 RON – proiect tehnic și detalii de execuție;

— 216 438,96 RON – asistenţă tehnică din partea proiectantului, la care se adauga TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 272 609.14 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71356200 Servicios de asistencia técnica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO211 Bacău
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Bacau.

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de elaborare proiect tehnic, D.T.A.C. și documentații pentru obținere avize, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării lucrărilor, constând in:

— proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (conținut conform Legii 50/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare corelat cu prevederile HG 907/2016;

— documentație tehnico-economica – proiect tehnic (conținut conform HG 907/2016 si Instrucțiunii A.M.P.O.R. 43/2017), detalii execuţie (DE), caiete de sarcini (CS) pe specialități, documentaţie tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor (DTOE), plan de securitate şi sănătate în muncă;

— documentație pentru obținere avize și acorduri în vederea emiterii autorizației de construire;

— asistență tehnică acordată de proiectant pe parcursul executării lucrărilor (conform Legii 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare), documentaţia As-built.

Proiectul de investiție complex/integrat este alcatuit din urmatoarele obiecte:

— realizare sistem de management integrat, inteligent si adaptiv al traficului, prin semaforizarea a 88 de puncte din reteaua stradala a municipiului Bacau, continand lucrari semaforizare, amplasarea de automate de dirijare a circulației cu echipamente care să permită introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive etc.), plantarea de stâlpi de semaforizare noi și a unor stâlpi cu consolă, lucrări de detecție trafic, canalizații electrice în zona intersecției, refacere structură rutieră după lucrările de canalizație;

— dotarea centrului de comanda si control;

— aplicatie software de integrare: sistemul integrat ce va fi implementat in cadrul proiectului va oferi o viziune integrata asupra intregului sistem incluzand functionalitati din toate subsistemele componente: televiziune cu circuit închis (CCTV), detectie automata a incidentelor (AID), recunoasterea placutei de înmatriculare (LPR), panouri cu mesaje variabile (VMS), detectie calitate aer si stare carosabil, analiza inteligenta trafic, prioritizare transport public, impreuna cu alte aplicatii software specifice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 1. Experienţa experţilor-cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit activităţi similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract, total 30 de puncte, din care: manager de proiect/contract – 10 puncte; expert sistematizare rutiera – 10 puncte; inginer trafic – 5 puncte; inginer instalatii electrice sistem management trafic – 5 puncte; 2. Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul contractului – 10 puncte; 3. Gradul de adecvare al planului de lucru propus – durata, succesiunea logică și cronologică a activităților, identificarea punctelor de reper (jaloanelor) și a drumului critic – pentru realizarea activităților în cadrul contractului prin raportare la metodologia prezentată – 10 puncte; 4. Gradul de adecvare al corelației dintre datele de intrare (resurse utilizate) și rezultatele finale și intermediare – 10 puncte / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta in municipiul Bacau”, cod SMIS 128427."

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta nr. 1.

Ofertantul sau, dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Pâna la data-limita de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE continând declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente respectiv, cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic si cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 2.

Ofertantul sau, dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016. Pâna la data-limita de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE continând declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si certificatul/certificatele eliberate de autoritatile publice locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul/bugetele locale valabile la momentul prezentarii acestora.

Cerinta nr. 3.

Ofertantul sau, dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016. Pâna la data-limita de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE continând declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 4.

— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice – operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Cosmin Necula – primar;

2. Daniel Dragos Stefan – viceprimar;

3. Constantin Scripat – viceprimar;

4. Laur Sova Gîțu – consilier local;

5. Botoi Romică – consilier local;

6. Ioana Raluca Dinu – consilier local;

7. Mihaela Ciocodei – consilier local;

8. Gabriel Stan – consilier local;

9. Danila Gheorghe – consilier local;

10. Doina Dragomir – consilier local;

11. Vasile Luca – consilier local;

12. Ionela Cristina Breahna Pravat – consilier local;

13. Huluță Ghiorghe – consilier local;

14. Dumitru Irofte – consilier local;

15. Cristian Ghinghes – consilier local;

16. Năstase Maria-Raluca – consilier local;

17. Ilie Birzu – consilier local;

18. Catalin Bogdan Cretu – consilier local;

19. Doina Emanuela Lazar – consilier local;

20. Daniel Miclaus – consilier local;

21. Enula Pricopoaea – consilier local;

22. Romica Lucian Chindrus – administrator public;

23. Mariana Zamfir – director executiv Directia economică;

24. Mariana Olariu – director executiv Direcția tehnică;

25. Adrian Constantin Anghel – director ADL – manager de proiect –presedinte comisie de evaluare cu drept de vot;

26. Ionel Fediuc – consilier Serviciul drumuri, retele si iluminat- responsabil tehnic 1 – membru comisia de evaluare;

27. Florin Cobzaru – sef Sectie siguranta circulatiei, deservire auto si interventii operative – responsabil tehnic 2 – membru de rezerva comisia de evaluare;

28. Marmureanu Ciprian Nicolae – consilier Serviciul achizitii publice si contractare servicii sociale – responsabil achizitii – membru comisia de evaluare;

29. Gavrilescu Ancuta-Daniela – consilier juridic Serviciul juridic, Serviciul implementare proiecte – consilier juridic – membru comisia de evaluare;

30. Roman Nicoleta – consilier Serviciul implementare proiecte – responsabil financiar – membru comisia de evaluare;

31. Daniela Nastase – inspector de specialitate, Compartiment administrare si inventariere patrimoniu – consilier juridic – membru de rezerva comisia de evaluare.

Nota nr. 1. Pâna la termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.

Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2. Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, pâna la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante – Formularul nr. 10.

Nota nr. 3. Pentru a asigura verificarea modului de îndeplinire a cerintei nr. 1 si a cerintei nr. 4, în conformitate cu Nota nr. 1 de mai sus, pâna la termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor se vor prezenta si documente edificatoare ce contin informatii cu privire la membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al fiecarei entitati implicate în procedura de atribuire, precum si la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Nota nr. 4. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/companiei. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul:

i) figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau

ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota nr. 5. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.

Nota nr. 6. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

Cerința nr. 1.

Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de: structura actionarilor si a reprezentantilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic, împrejurarea daca societatea se afla în stare de dizolvare, lichidare sau insolventa. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la momentul prezentarii.

Nota nr. 1. Pâna la termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului de achizitie publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

Nota nr. 3. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta do [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare. Ofertantii vor prezenta informatii privind partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să facă dovada că a desfăsurat în ultimii trei ani (36 de luni) activităti de complexitate similară cu cele care fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, in cadrul a minimum 1 (unul) contract – maximum 7 (sapte) contracte, in valoare cumulata de minimum 2 000 000 RON. Prin activități de complexitate similara se inteleg servicii de proiectare/elaborare documentatii tehnico-economice pentru proiecte de modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport si/sau constructii civile si/sau realizare/modernizare/extindere sisteme integrate si adaptive de management al traficului si supraveghere video, din care cel putin un obiect de investitie dimensionat pentru minimum 88 de puncte de semaforizare.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 12). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare, ofertantul va prezenta certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, valoarea serviciilor similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale, alte informatii relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerintei de calificare.

Nota nr. 1. Pâna la termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2. Serviciile indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.

Nota nr. 3. Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv: pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON; pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525; pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON, 1 USD = 3,9416, pentru anul 2019, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru perioada cuprinsa între începutul anului si luna anterioara depunerii ofertei.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/02/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Pe baza metodei de calcul a punctajului total, ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat câștigător. În situatia în care două sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obtinut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care acestia sunt precizati în documentatia de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se claseaza pe pozitia 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalti factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentatia de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar pâna la realizarea departajării ofertelor pe pozitii distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obtinut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor antementionate). Oferta câstigătoare va fi declarată cea care se clasează pe pozitia 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însa să se fi obtinut o departajare a ofertelor pe pozitii distincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în functie de ordinea descrescătoare a punctajului obtinut pentru factorul de evaluare „pretul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajere a ofertelor pe pozitii distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea de clarificări prin intermediul SEAP, în vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situatii de natura celor anterior mentionate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pasilor stabiliti, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozitii distincte în clasament;

2. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18; autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

3. Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1), art. 57, Legea 98/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform prevederilor din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020