Servicios - 450784-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Katowice: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450784

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: ul. Obroki 140
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-833
País: Polonia
Persona de contacto: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
Correo electrónico: przetargi@mpgk.com.pl
Teléfono: +48 323587657
Fax: +48 323587661
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpgk.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi komunalne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12

Número de referencia: PN/23/2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12 – w ilości 3 000 Mg plus 20 % w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A, Katowice, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12.1. Zamówienie obejmuje:

a. transport odpadów z Zakładu Odzysku i Utylizacji Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach do miejsca zagospodarowania;

b. zagospodarowanie zgodnie z posiadaną decyzją. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

2. Załadunek odpadów odbywać się może przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 6.30 do 13.30.

3. Miejsce załadunku odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach.

4. Kod odpadu: 19 12 12 zmielone odpady wielkogabarytowe.

5. Krótka charakterystyka: Odpad wytworzony w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

6. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części; ilość odpadów przeznaczona do odbioru, transportu i zagospodarowania 3 000 Mg plus 20 % w ramach opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia jako ilości minimalnej oraz z zamówienia objętego prawem opcji w wymiarze 20 %, rozumianego jako różnica pomiędzy ilościami minimalnymi a ilościami maksymalnymi.

1.2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest realizować zlecenia w ramach prawa opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.

1.3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

1.5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający w formie oświadczenia woli pisemnie powiadomi Wykonawcę.

1.6. Rozliczenie następować będzie miesięcznie według faktycznej…

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy przez okres 7 miesięcy,

Wadium dla przedmiotowego zadania wynosi 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, tj: posiadanie aktualnej, ostatecznej decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 oraz wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (z uwzględnieniem informacji na temat wpisu w zakresie transportu ww. odpadów).

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:15
Lugar:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, ul.Obroki 140, 40-833 Katowice, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa, procedura jawna

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: UZP
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020