Servicios - 450788-2020

Submission deadline has been amended by:  499969-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de salud y seguridad

2020/S 187-450788

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Dirección postal: ul. Ułanów 9a
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-450
País: Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Kostrzewa
Correo electrónico: zampubl@mcoo.krakow.pl
Teléfono: +48 126503925
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mcoo.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mcoo.krakow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2021 samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Número de referencia: MCOO/ZP/R/35/20
II.1.2)Código CPV principal
71317200 Servicios de salud y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

II.1.4.1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w roku 2021 kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, zwanych dalej „jednostkami”.

II.1.4.2) Maksymalna liczba obsługiwanych przez Wykonawcę jednostek w każdym momencie świadczenia usługi nie może przekroczyć 290 jednostek.

II.1.4.3) Z zastrzeżeniem pkt II.1.4.2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych przez Wykonawcę jednostek. Wykonawcy z tytułu tej zmiany nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe. Wykonawca otrzyma za dany okres rozrachunkowy (miesiąc) wyłącznie wynagrodzenie za obsługę jednostek wykazanych do obsługi przez Zamawiającego w tym okresie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

II.2.4.1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w roku 2021 kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, zwanych dalej „jednostkami”.

II.2.4.2) Maksymalna liczba obsługiwanych przez Wykonawcę jednostek w każdym momencie świadczenia usługi nie może przekroczyć 290 jednostek.

II.2.4.3) Z zastrzeżeniem pkt II.2.4.2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych przez Wykonawcę jednostek. Wykonawcy z tytułu tej zmiany nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe. Wykonawca otrzyma za dany okres rozrachunkowy (miesiąc) wyłącznie wynagrodzenie za obsługę jednostek wykazanych do obsługi przez Zamawiającego w tym okresie.

II.2.4.4) Szacunkowa liczna osób do przeszkolenia w 2021 r:

— nauczyciele: ok. 2000,

— pracownicy administracji: ok. 200,

— pracownicy obsługi: ok. 900,

— dyrektorzy i pracownicy na stanowiskach kierowniczych: ok. 100.

II.2.4.5) Szacunkowa liczna uczniów przystępujących do „praktyk zawodowych” i uprawnionych do przystąpienia do końcowego egzaminu zawodowego w 2021r.: ok. 3200.

II.2.4.6) Miejsce wykonywania świadczeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Kraków, z zastrzeżeniem obowiązku wykonywania świadczeń w innych miejscach na terenie RP, jeżeli konieczność taka wynikać będzie przepisów prawa (wypadki).

II.2.4.7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na usługi podobne do usług, których dotyczy niniejsze ogłoszenie (zwanych dalej „usługami podobnymi”). Zakres usług podobnych: świadczenie w latach 2021–2023 usług kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Maksymalna liczba jednostek, które mogą być objęte ww. obsługą w każdym okresie rozrachunkowych (miesiąc):

— w roku 2021: 20,

— w roku 2022: 310,

— w roku 2023: 310.

Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie na usługi podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie na usługi podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób odpowiedzialnych za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. osób wykonujących zadania służby BHP) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Więcej informacji: pkt II.2.4.7)

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (dla usług zakończonych) lub nadal należycie wykonuje (dla usług niezakończonych):

— usługi kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jednostki oświatowej/jednostek oświatowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto*,

lub

— usługę kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jednostki oświatowej/jednostek oświatowych o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto*.

*Wartość zrealizowanego świadczenia.

Uwaga:

(1) Przez usługę kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający rozumie usługę obejmującą co najmniej szkolenia (wstępne i okresowe), bieżącą obsługę w zakresie wypadków, dokonywanie przeglądów rocznych oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

(2) (Przez jednostkę oświatową rozumie się jednostkę wymienioną w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) z wyłączeniem jednostek realizujących kształcenie ustawiczne w rozumieniu art. 4 pkt 30 tejże ustawy.

(3) Wartość zamówienia określona w innej walucie niż złoty polski zostanie przeliczona przez Zamawiającego za złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty obcej, określonej w tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń/dokumentów:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Objaśnienie:

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.2.1) Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.2.2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres tych zmian, ich charakter oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy, o którym mowa w pkt III.2.2.1.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, budynek A, pok.3, POLSKA.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, czynności związane z otwarciem ofert będą odbywały się za pomocą przeprowadzenia transmisji online. Transmisja online będzie dostępna na kanale „MCOO w Krakowie” portalu Youtube https://youtu.be/ttp_PE3RdCo

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

III–IV kwartał każdego roku

VI.3)Información adicional:

VI.3.1). Dotyczy pkt IV.2.6: zgodnie z art. 114 KC przyjęto liczbę dni w miesiącu: 30. Tym samym termin związania ofertą (w dniach): 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI.3.2) Wadium: 25 000 PLN

VI.3.3) Podstawy wykluczenia: podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.3.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

VI.3.4.1) składane razem z ofertą:

VI.3.4.1.1) oświadczenie – stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w formie JEDZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);

VI.3.4.1.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasobów – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt VI.3.4.1.1) (JEDZ), dotyczące tych podmiotów (podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów);

VI.3.4.1.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów winien udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

VI.3.4.2) składane na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:

VI.3.4.2.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

VI.3.4.2.2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

VI.3.4.2.3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

VI.3.4.2.4) wykaz usług, o którym mowa w pkt III.1.3;

VI.3.4.2.5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, winien złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej w pkt VI.3.4.2.1–VI.3.4.2.3 w odniesieniu do tych podmiotów;

VI.3.4.3) składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

VI.3.4.3.1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.3.4.4) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w treści SIWZ dostępnej na stronie internetowe Zamawiającego: www.mcoo.krakow.pl. SIWZ zawiera m.in. szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz wymaganych dokumentów przedstawianych w celu ich wykazania, szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu zawiera rozdz. VII.2 SIWZ. Informacje wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawiera rozdz. VIa SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

VI.4.3.1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (w tym odwołanie) przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów tej ustawy.

VI.4.3.2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.3.3) Terminy wnoszenia odwołań:

VI.4.3.3.1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

VI.4.3.3.2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

VI.4.3.3.3.) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt VI.4.3.3.1–VI.4.3.3.2 wnosi się wterminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020