Servicios - 450863-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Słubice: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450863

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Słubice
Dirección postal: Płocka 32
Localidad: Słubice
Código NUTS: PL923 Płocki
Código postal: 09-533
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Kozłowski
Correo electrónico: ugslubice@plocman.pl
Teléfono: +48 242778930
Fax: +48 242778949
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.slubice.org.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://ugslubice.bip.org.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słubice w 2021 roku”

Número de referencia: PPZP271.2.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Słubice, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Słubice, ul. Szkolna. Zakres przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki wykonawcy, zostały szczegółowo opisane w SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90510000 Eliminación y tratamiento de desperdicios
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL923 Płocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

teren gminy Słubice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Słubice, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Słubice, ul. Szkolna. Zakres przedmiotu zamówienia w tym obowiązki wykonawcy zostały szczegółowo opisane w SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Słubice stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do:

a. rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Słubice, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);

b. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o kodach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy i warunki zmiany umowy zawarto w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zamawiający przeprowadzi aukcje elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail użytkownika, który złożył ofertę w systemie. Szczegółowe warunki dotyczące aukcji elektronicznej zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, sala posiedzeń Urzędu Gminy.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert przy użyciu aplikacji dostępnej na miniPortalu. Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

II połowa 2021 roku.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dot. warunków realizacji zamówienia w zakresie zatrudniania osób:

l) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, które zatrudnione będą na następujących stanowiskach:

a) kierowca kat. C;

b) kierowca kat. B;

c) ładowacz.

2) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu nie później niż przy podpisaniu umowy, listę zatrudnionych pracowników wraz z informacją o podstawie zatrudnienia pracowników oraz aktualizować i przedkładać listę zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

4) Dla realizacji celów określonych w ppkt 1–3, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA), zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika.

5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ppkt 4, będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w I I umowy.

6) W przypadku zatrudnienia osób na umowę o pracę na stanowiskach, o których mowa w ppkt l) przez podwykonawcę, Wykonawca – zgodnie z podpunktami powyżej – przedkłada Zamawiającemu wymagane oświadczenia i dokumenty pochodzące od podwykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@up.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020