Servicios - 450875-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de limpieza y barrido de calles

2020/S 187-450875

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Nowohucka 1
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-580
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Wolnik
Correo electrónico: zp@mpo.krakow.pl
Teléfono: +48 126462202
Fax: +48 126462350
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpo.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.mpo.krakow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mpo-krakow.logintrade.net
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Número de referencia: TZ/TT/15/2020
II.1.2)Código CPV principal
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.

Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para un solo lote
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 1
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90611000 Servicios de limpieza de calles
90612000 Servicios de barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.

Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.

Rejon nr 1 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo wschodniej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej - wraz z pasem drogowym ul. Wielickiej, do południowych granic miasta.

* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic: Wielickiej, trasy Płaszowskiej: Kuklińskiego, Lipskiej, Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa, Śliwiaka, Półłanki, Nad Drwiną, Teligi Ćwiklińskiej, Bieżanowskiej, Małej Góry, Aleksandry, Heleny, Jerzmanowskiego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy,lecz nie wcześniej niż od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy tj. zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zgodnie z pkt 5SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę,o której mowa w art.24aa ust.1 Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90611000 Servicios de limpieza de calles
90612000 Servicios de barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Rejon nr 2 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. Wadowickiej i Zakopiańskiej - wraz z pasem drogowym tych ulic, do granic miasta. Pasy drogowe ulic Wielickiej, Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego od ul. Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego), Ronda Matecznego i ul. Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Wadowickiej, Zakopiańskiej, Tischnera, Turowicza, Herberta, Podmokłej, Jugowickiej, Nowosądeckiej i Witosa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy,lecz nie wcześniej niż od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy tj. zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zgodnie z pkt 5SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę,o której mowa w art.24aa ust.1 Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90611000 Servicios de limpieza de calles
90612000 Servicios de barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Rejon nr 3 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo zachodniej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej nie należą do rejonu.

* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Monte Cassino, Zielińskiego, Kapelanka, Praskiej (od ul. Zielińskiego do ul. Tynieckiej), Tynieckiej, Bolesława Śmiałego, Bogucianki, Skotnickiej, Winnickiej, Zawiłej, Babińskiego, Bunscha, Bobrzyńskiego, Grota Roweckiego, Brożka, Dąbrowa, Podgórki i Kozienickiej

Są jezdnie ulic Wadowickiej, Zakopiańskiej, Tischnera, Turowicza, Herberta, Podmokłej, Jugowickiej, Nowosądeckiej i Witosa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy,lecz nie wcześniej niż od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy tj. zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zgodnie z pkt 5SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę,o której mowa w art.24aa ust.1 Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90611000 Servicios de limpieza de calles
90612000 Servicios de barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Rejon nr 4 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż północno zachodniej granicy miasta do

Al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej lewy brzeg. Pasy drogowe ulic al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie należą do rejonu.

* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Opolskiej, Conrada, Radzikowskiego (od Ronda Ofiar Katynia do ul. Pasternik), Pasternik, Jasnogórskiej, Bronowickiej (od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej), Królowej Jadwigi, Junackiej, Chełmskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy,lecz nie wcześniej niż od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy tj. zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zgodnie z pkt 5SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę,o której mowa w art.24aa ust.1 Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Podstawy wykluczenia:Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców,na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.24 ust 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp.Ocena niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów,o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

2. Wykonawca zgodnie z art.25a ust.2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, część II, część III, część IV sekcja A pkt 1, sekcja B pkt. 5, sekcja C pkt. 1b), pkt 9,cześć VI Oświadczenie końcowe.Szczegółowe informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ zawiera pkt. 8 SIWZ.

3. Zgodnie z art.25a ust.3 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art.24 ust.1 pkt. 12-22 i ust.5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający, stosowanie do treści art.26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę,który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: na potwierdzenie,iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13-23 oraz 24 ust.5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zobowiązany będzie przedłożyć:

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych.

— aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!!

Ciąg dalszy w pkt. III.1.2.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, część II, część III, część IV sekcja A pkt 1, sekcja B pkt. 5, sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cześć VI Oświadczenie końcowe. Wykonawca: w części IV sekcji B pkt 5 JEDZ zobowiązany jest wskazać iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ zawiera pkt. 8 SIWZ.

2. Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. na potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przedłożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, o której mowa w część IV, sekcja B pkt 5 JEDZ oraz pkt 6.3 SIWZ.

3.Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

Uwaga!!

Ciąg dalszy z pkt. III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem

Do rejestru zawodowego lub handlowego.

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z2019r.poz.1170ze zm.).

Uwaga!!

Ciąg dalszy pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

b) opróżnianie koszy na śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek(w ciągu 1roku) w ilości nie mniejszej niż120000 opróżnień;

c) oczyszczanie chodników,ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu 1roku) w ilości nie mniejszej niż3500000m2;

d) likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek(w ciągu 1roku)w ilości nie mniejszej niż500m3;

e) mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż5000km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż10miesięcy;

f) mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż4500km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż10miesięcy.

2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj.dysponują minimum:

a) dla Rejonu 1:

— samochód dostawczy do3,5t DMC–7szt

— samochód ciężarowy od5-12t DMC–1szt

— ciągniki kołowy z przyczepą–1szt

— koparko-ładowarką–1szt

— samochód ciężarowy z HDS od5-12t DMC–1szt

— myjka ciśnieniowa–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona–1szt

Uwaga!!

Ciąg dalszy w pkt. VI.3) Informacje dodatkowe

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł.

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, część II, część III, część IV sekcja A pkt 1, sekcja B pkt. 5, sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cześć VI Oświadczenie końcowe. Wykonawca: - w części IV sekcja C pkt. 1b) JEDZ zobowiązany jest wykazać, iż wykonał usługi, o których mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;

— w części IV sekcja C pkt. 9 JEDZ zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje sprzętem wskazanym jako minimalny warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt 6.2. niniejszej SIWZ z podaniem rodzaju narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ zawiera pkt. 8 SIWZ.

2. Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada odpowiedni poziom zdolności technicznych i zawodowych zobowiązany będzie przedłożyć dowody potwierdzające, iż usługi wymienione w części IV sekcja C pkt. 1b) JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami potwierdzającymi, że usługi, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ oraz w części IV sekcji C pkt. 1b) JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1b ustawy Pzp tj.:

1. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,usługę porównywalną.Przez usługę porównywalną Zamawiający rozumie świadczenie usługi obejmujące:

Dla Rejonu 1:

a) utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych,terenach osiedlowych,wydzielonych torowisk tramwajowych,pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż3 000ha,

b) opróżnianie koszy na śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż100 000 opróżnień;

c) oczyszczanie chodników,ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż3 000 000m2;

d) likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż300m3;

e) mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż3 000km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;

f) mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż2 500km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy.

Dla Rejonu 2:

a) utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych,terenach osiedlowych,wydzielonych torowisk tramwajowych,pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż3 000ha;

b) opróżnianie koszy na śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż110 000 opróżnień;

c) oczyszczanie chodników,ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż3 500 000m2;

d) likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż200m3;

e) mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż3 500 km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;

f) mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż3 000 km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy.

Dla Rejonu 3:

a) trzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych,terenach osiedlowych,wydzielonych torowisk tramwajowych,pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż1 500ha;

b) opróżnianie koszy na śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż120 000 opróżnień;

c) oczyszczanie chodników ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż2 900 000m2;

d) likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż300m3;

e) mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż4 000km technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;

f) mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż3 500km technologicznych,świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy.

Dla Rejonu 4:

a) utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych,terenach osiedlowych,wydzielonych torowisk tramwajowych,pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż3 000ha;

Uwaga! Ciąg dalszy w pkt. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, sala konferencyjna przy Zarządzie Spółki.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt.10 SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5 SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć do oferty: oświadczenia, formularze oraz dowód wniesienia wadium zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 12 SIWZ.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej, o której mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

Uwaga!! Ciąg dalszy pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

— polewaczka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min.2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek,w tym co najmniej 1zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową–1szt

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min.2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN)zgodnie z normą EN 15429–1szt

— zamiatarka elewatorowa–1szt

— polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3–2szt

— samochód osobowy do prowadzenia kontroli–1szt

b) dla Rejonu 2:

— samochód dostawczy do 3,5t DMC–7szt

— samochód ciężarowy od 5-12t DMC–1szt

— ciągniki kołowy z przyczepą–1szt

— koparko-ładowarką–1szt

— samochód ciężarowy z HDS od 5-12t DMC–1szt

— myjka ciśnieniowa–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona–1szt

— polewaczka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min.2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek,w tym co najmniej 1zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową–1szt

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min.2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z normą EN 15429–1szt

— zamiatarka elewatorowa–1szt

— polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3–2szt

— samochód osobowy do prowadzenia kontroli–1szt

c) dla Rejonu 3:

— samochód dostawczy do 3,5t DMC–7szt

— samochód ciężarowy od 5-12t DMC–1szt

— ciągniki kołowy z przyczepą–1szt

— koparko-ładowarką–1szt

— samochód ciężarowy z HDS od 5-12t DMC–1szt

— myjka ciśnieniowa–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona–1szt

— polewaczka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min.2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek,w tym co najmniej 1zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową–1szt

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min.2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z normą EN 15429–1 szt

— zamiatarka elewatorowa–1szt

— polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3–2szt

— samochód osobowy do prowadzenia kontroli– 1 szt

d)dla Rejonu 4:

— samochód dostawczy do 3,5t DMC–7 szt

— samochód ciężarowy od 5-12t DMC–1szt

Ciągniki kołowy z przyczepą–1 szt

— koparko-ładowarką–1szt

— samochód ciężarowy z HDS od 5-12t DMC–1 szt

— myjka ciśnieniowa–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna–1szt

— zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona–1szt

— polewaczka chodnikowa samojezdna–1 szt,

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek, w tym co najmniej 1 zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową–1szt,

— zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z normą EN 15429–1 szt,

— zamiatarka elewatorowa–1 szt,

— polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3–2 szt,

— samochód osobowy do prowadzenia kontroli–1 szt.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Do spraw dotyczących wniesienia środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020