Servicios - 450890-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de control técnico

2020/S 187-450890

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL518 Wrocławski
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Justyna Szawelska
Correo electrónico: justyna.szawelska@wody.gov.pl
Teléfono: +48 655476130
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://wroclaw.wody.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Okresowa kontrola stanu technicznego wybranych budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Lesznie – przeglądy roczne i pięcioletnie – 2020 r. woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie

Número de referencia: WR.ROZ.2810.108.2020
II.1.2)Código CPV principal
71356100 Servicios de control técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów.

Kontrolą okresową zostaną objęte budowle hydrotechniczne i wały będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie według „Wykazu obiektów hydrotechnicznych”:

1) roczną – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);

2) pięcioletnią – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 93 862.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadzory Wodne w Miliczu, Trzebnicy, Krotoszynie, Ostrzeszowie, Rawiczu, Górze i Lesznie

II.2.4)Descripción del contrato:

Okresowa kontrola stanu technicznego wybranych budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Lesznie – przeglądy roczne i pięcioletnie – 2020 r., woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów.

Kontrolą okresową zostaną objęte budowle hydrotechniczne i wały będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie według „Wykazu obiektów hydrotechnicznych”:

1) roczną – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);

2) pięcioletnią – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. przegląd, zapoznanie się i analizę dostępnej dokumentacji archiwalnej znajdujących się w poszczególnych nadzorach wodnych;

2. wizję terenową i oględziny obiektów;

3. opis stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i wałów;

4. ocenę wartości użytkowej i bezpieczeństwa obiektów;

5. ocenę stanu utrzymania obiektów w aspekcie stanu konstrukcji i elementów mechanicznych oraz estetyki;

6. końcowe podsumowanie kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów w formie protokołu oddzielnego dla każdego obiektu, wyszczególnionego w załączonym wykazie, z dokumentacją fotograficzną oraz kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem z PIIB.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 93 862.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wymagań nie określa się.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wymagań nie określa się.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a. Doświadczenie

— Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi w zakresie przeglądów okresowych budowli w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, których suma odpowiada co najmniej 10 000 PLN oraz wykonał te usługi w sposób należyty.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

b. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

— Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub rzeczoznawcę, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie oceny i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ.

Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 14 wzoru umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2020 r. o godzinie 11.00 u Zamawiającego w Zarządzie Zlewni w Lesznie przy ulicy Chociszewskiego 12, pok. Wydziału Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osoby upoważnione przy otwarciu ofert stanowią członków komisji przetargowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SIWZ, są:

2.1. odwołanie;

2.2. skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020