Servicios - 450893-2020

Submission deadline has been amended by:  467310-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Radziechowy: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450893

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Radziechowy-Wieprz
Número de identificación fiscal: 5532468835
Dirección postal: Wieprz 700
Localidad: Radziechowy
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 34-381
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
Correo electrónico: ipieronek@radziechowy-wieprz.pl
Teléfono: +48 338676610
Fax: +48 338676613
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.radziechowy-wieprz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.radziechowy-wieprz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz

Número de referencia: OR.271.16.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz, tj.: Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji komunalnej i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”:

a) organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który będzie świadczył usługi dla mieszkańców zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

gmina Radziechowy-Wieprz

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

Położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz, tj.: Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji regionalnej;

b) organizacja i prowadzenie na terenie gminy Radziechowy-Wieprz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, który będzie świadczył usługi dla mieszkańców zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Szczegóły w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) dostępnego pod adresem internetowym: https://bdo.mos.gov.pl/web/ i w dziale VII ww. rejestru jest wpisany jako transportujący odpady. Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2019 r. poz. 701, marszałkowie województw zobowiązani są doprowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

— jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radziechowy-Wieprz.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000 PLN,

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000 PLN,

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

— dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy obiektem, który może pełnić funkcję punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i spełnia następujące wymagania: jest zlokalizowany na terenie gminy Radziechowy-Wieprz, a wykonawca posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością, ogrodzony, oświetlony, o nawierzchni utwardzonej, z pomieszczeniem socjalnym odpowiadającym liczbie zatrudnionych osób, wyposażony w kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu PSZOK,

— dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Radziechowy-Wieprz lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— dysponuje:

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażony w system monitoringu, oraz

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz

• co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z terenów trudno dostępnych górzystych.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

— dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy, obiektem, który może pełnić funkcję punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i spełnia następujące wymagania: jest zlokalizowany na terenie gminy Radziechowy-Wieprz, a wykonawca posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością, ogrodzony, oświetlony, o nawierzchni utwardzonej, z pomieszczeniem socjalnym odpowiadającym liczbie zatrudnionych osób, wyposażony w kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu PSZOK,

— dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Radziechowy-Wieprz lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— dysponuje:

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażony w system monitoringu, oraz

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz

• co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z terenów trudno dostępnych górzystych.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do specyfikacji.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, pokój nr 12.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Sierpień 2021

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

3. Pozostałe dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do specyfikacji), zawierający m.in.:

oświadczenie o: terminie płatności i terminie związania ofertą;

2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. W przypadku gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu.

Zmiany umowy:

1. Zmiany niniejszej umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz zapisami niniejszej umowy.

2. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić w razie wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, między innymi:

a) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) wystąpienia klęsk żywiołowych;

c) zmiany regulacji prawnych mających wpływ na treść wykonywanej umowy, w tym uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz;

d) w razie utraty wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności przez wykonawcę;

e) w razie znaczącego obniżenia/zwiększenia ilości odbieranych odpadów (której nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy) w stosunku do ilości odpadów przewidzianych w umowie z wykonawcą;

f) w przypadku zmiany uchwał dotyczących świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów (między innymi regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie) w zakresie związanym ze zmianami prawa krajowego, wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych zmian.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany uchwał dotyczących świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów (między innymi regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie) w przypadkach związanych ze zmianami prawa krajowego, a wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych zmian.

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium 15 000 PLN.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp.

8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020