Servicios - 450897-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-450897

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gdański Uniwersytet Medyczny
Número de identificación fiscal: pl
Dirección postal: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 80-210
País: Polonia
Persona de contacto: Dagmara Żukowska
Correo electrónico: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
Teléfono: +48 583491234
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gumed.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP/83/2020 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych

Número de referencia: ZP/83/2020
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie infrastruktury badawczej biobanków i zasobów biomolekularnych” BBMRI-ERIC – nr umowy: DIR/WK/2017/01.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przygotowania i prezentacji próbki zostały opisane w załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie infrastruktury badawczej biobanków i zasobów biomolekularnych” BBMRI-ERIC – nr umowy: DIR/WK/2017/01.

2. Rodzaje zlecanych prac na podstawie odrębnych zamówień:

a) wytworzenie koncepcji i architektury oraz przeprowadzenie analizy dla projektowanych systemów informatycznych;

b) wykonanie projektów technicznych dla projektowanych systemów informatycznych;

c) wykonanie implementacji, testów i wdrożenia wraz z dokumentacją dla projektowanych systemów informatycznych.

3. Zawartość oferty:

1) oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy i cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1/1.1 do SIWZ;

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V ust. 1–3 niniejszej SIWZ;

b) próbkę, której sposób przygotowania i prezentacji został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ;

c) jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;

e) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 SIWZ, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

f) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 SIWZ dla pełnomocnictwa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Doświadczenie programisty w zakresie znajomości platformy Molgenis / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Próbka oprogramowania / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) wykonał jedną usługę o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto, polegającą na analizie, projekcie, implementacji i uruchomieniu systemu informatycznego przeznaczonego dla sieci biobanków związanego z kolekcjami lub próbkami przechowywanymi w biobanku oraz integracją z innymi systemami związanymi z kolekcjami lub próbkami. System został zrealizowany i uruchomiony produkcyjnie z zastosowaniem m.in. technologii JavaScript, node.js; oraz

2) wykonał jedną usługę o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto, polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu informatycznego (włącznie z analizą systemową, projektem, implementacją i wdrożeniem) związanego z przetwarzaniem danych medycznych lub powiązanych z danymi medycznymi (farmacja, zdrowie). System ten obejmował swoim zakresem co najmniej przetwarzanie danych w postaci dokumentów dla co najmniej 1 000 000 rekordów oraz zawierał dedykowany moduł analityczno-raportowy oraz integrację poprzez ESB z systemami zewnętrznymi.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wielu podmiotów w celu wykazania doświadczenia w tym warunku;

b) dotyczącej osób:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby zdolne do wykonania zamówienia:

1. architekt rozwiązań, 1 osoba, min. 6 lat doświadczenia zawodowego oraz udział w 2 projektach polegających na zbudowaniu systemu informatycznego – jako architekt;

2. analityk systemowy, 1 osoba, min. 6 lat doświadczenia zawodowego oraz udział w 1 projekcie polegającym na zbudowaniu systemu informatycznego związanego z danymi medycznymi oraz przeznaczonego dla biobanków wymieniających dane o kolekcjach – jako analityk;

3. programista, 5 osób, min. 2 lata doświadczenia zawodowego w technologiach Javascript i node.js, oraz udział w 1 projekcie polegającym na zbudowaniu systemu informatycznego związanego z danymi medycznymi – jako programista;

4. specjalista ds. testów, 1 osoba, min. 2 lata doświadczenia zawodowego;

5. ekspert ds. bezpieczeństwa, 1 osoba, min. 6 lat doświadczenia zawodowego, oraz udział w 1 projekcie polegającym na zbudowaniu systemu informatycznego związanego z danymi medycznymi – jako ekspert ds. bezpieczeństwa.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:15
Lugar:

Budynek nr 1, III piętro, pokój nr 317, ul. Dębinki 7, (80-211) Gdańsk, POLSKA, za pomocą platformy zakupowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wskazanych w rozdz. IV. A 2. 3 lit. a SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

6) wykazu osób wskazanych w rozdz. IV. A 2. 3 lit. b SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes KIO
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes KIO
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes KIO
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020