Servicios - 450898-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Dospat: Servicios de supervisión del emplazamiento de la obra

2020/S 187-450898

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Dospat
Número de identificación fiscal: 000614906
Dirección postal: ul. „Kap. Petko voyvoda“ No. 3
Localidad: Dospat
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 4831
País: Bulgaria
Persona de contacto: Hasan Bayramov Kochakov
Correo electrónico: hasankochakov@gmail.com
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dospat.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/14833
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79165
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79165
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Упражняване на строителен надзор върху СМР дейностите за проект с работно заглавие „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“

II.1.2)Código CPV principal
71521000 Servicios de supervisión del emplazamiento de la obra
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Упражняването на строителен надзор съгласно чл. 166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по смисъла на ЗУТ за обект по проект „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“ .

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно инвестиционните проекти и изискванията на нормативните актове.

Извършва проверка на изпълнените СМР по количества и подписва протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от изпълнителя.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 003.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Село Бръщен, община Доспат

II.2.4)Descripción del contrato:

Упражняването на строителен надзор съгласно чл. 166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по смисъла на ЗУТ за обект по проект „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Организация за качествено изпълнение на поръчката / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 003.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/10/2020
Fin: 08/05/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Съгласно административен договор № BG06RDNP001-7.002-0003 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002 — Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът трябва да притежава валиден лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни участници — валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен. Участникът попълва поле 2) от част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: заверено копие на валиден лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а за чуждестранни участници — валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

За „сходен предмет“ — упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на сгради.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

За „сходен предмет“ възложителят ще приеме: упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на сгради. Декларира се в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, В: „Технически и професионални способности“. Участникът, определен за изпълнител, представя списък на изпълнените услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, с посочване стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 166-406895
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020