Servicios - 450902-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Servicios de seguridad

2020/S 187-450902

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika - Úřad práce ČR
Número de identificación fiscal: 72496991
Dirección postal: Dobrovského 1278/25
Localidad: Praha 7
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 170 00
País: Chequia
Persona de contacto: Zuzana Vrbenská
Correo electrónico: zuzana.vrbenska@uradprace.cz
Teléfono: +420 950141428
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uradprace.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci
Número de identificación fiscal: 72496991
Dirección postal: Vejdovského 988/4
Localidad: Olomouc
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código postal: 779 00
País: Chequia
Persona de contacto: Irena Polcarová
Correo electrónico: irena.polcarova@uradprace.cz
Teléfono: +420 950141314
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uradprace.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

OL - Zajištění služeb ostrahy pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci II

II.1.2)Código CPV principal
79710000 Servicios de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb fyzické ostrahy osob a majetku pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci a v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť. V budovách je provozována činnost úřadu práce (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči a dávky osobám zdravotně postiženým, zprostředkování zaměstnání atd.)

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 551 500.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zajištění služeb ostrahy - Olomouc, Šumperk, Javorník

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79710000 Servicios de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

— Olomouc (ul. Vejdovského 988/4),

— Šumperk (ul. M. R. Štefánika 1059/20),

— Javorník u Jeseníku (ul. Lidická 96)

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci a v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť v Šumperku a Javorníku. V budovách je provozována činnost úřadu práce (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči a dávky osobám zdravotně postiženým, zprostředkování zaměstnání atd.).

Dodavatel, se kterým bude v této části VZ uzavřena Smlouva, bude povinen zajistit poskytování služeb vlastními zaměstnanci v prostorách administrativních budov a na přilehlých pozemcích. Poskytováním služeb se rozumí komplexní zabezpečení fyzické ostrahy a ochrany osob a majetku budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 602 300.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zajištění služeb ostrahy - Prostějov, Přerov

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79710000 Servicios de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

— Prostějov (nám. Spojenců 2632/13),

— Přerov (Žerotínovo nám. 168/21; ul. Smetanova 2017/4; ul. Smetanova 2015/7)

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť v Prostějově a Přerově. V budovách je provozována činnost úřadu práce (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči a dávky osobám zdravotně postiženým, zprostředkování zaměstnání atd.).

Dodavatel, se kterým bude v této části VZ uzavřena Smlouva, bude povinen zajistit poskytování služeb vlastními zaměstnanci v prostorách administrativních budov a na přilehlých pozemcích. Poskytováním služeb se rozumí komplexní zabezpečení fyzické ostrahy a ochrany osob a majetku budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 949 200.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ) splňuje dodavatel, který předloží:

1. dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

2. dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (živnost koncesovaná - Ostraha majetku a osob).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 09:05
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek v elektronické podobě se bude konat v souladu s ustanovením §109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020